Sökresultat

 • Miljöövervakning (134)
 • Faktasida (134)
 • Algblomning (1)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (1)
 • Forskning (4)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (3)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (6)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (15)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Programområde Kust och Hav (47)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (4)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (4)
 • Sötvatten (17)
 • Undersökningstyper (72)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (7)

 • Arter (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (73)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (34)
 • Data och statistik (14)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (4)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (56)
 • Mer än ett år sedan (78)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till data från miljöövervakningen. Därför har Hav och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Samordning- Kust och Hav

Samordning- Kust och Hav

För att följa hur havet mår övervakar vi tillståndet i den svenska havsmiljön, från Skagerrak i väst till Bottenviken i norr. Många samarbetar i detta viktiga arbete.  

Faktasida: Full koll på våra vatten

Full koll på våra vatten

För att kunna förvalta våra vatten på bästa sätt krävs övervakning av tillstånden i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Faktasida: Övervakningsprogram för ytvatten

Övervakningsprogram för ytvatten

I Sverige har vi samlat in övervakningsdata för vatten sedan 1970-talet, men i och med nya EU-direktiv växer kraven på övervakningen.

Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Start Miljöövervakning Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Taggar: Blanketter Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Programområde Sötvatten Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Blanketter för

Faktasida: Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Start Föreskrifter Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) Konsoliderad utgåva Ursprunglig utgåva Registret senast

Faktasida: Tillförsel av fosfor till kusten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Miljöövervakning i kust och hav

Miljöövervakning i kust och hav

Remissversion - Här hittar du vad som görs inom olika temaområden av marin miljöövervakning.