1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 8 juni 2016

  Årligen satsas drygt 30 miljoner kronor på att följa upp effekterna av de kalkningar som genomförs. Länsstyrelserna har ansvaret för den regionala uppföljningen medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella uppföljningen.

 2. Publicerad: 9 april 2014 Uppdaterad: 24 april 2020

  Kalkning av sjöar och vattendrag har bedrivits sedan slutet av 1970-talet och finansieras huvudsakligen med statsbidrag. För närvarande satsas cirka 160 miljoner kronor årligen via vårt anslag för åtgärder i havs- och vattenmiljöer. 

 3. Publicerad: 9 april 2014 Uppdaterad: 1 april 2019

  Information om kalkning och biologiska effekter av försurning i sjöar och vattendrag.

 4. Publicerad: 9 april 2014 Uppdaterad: 15 mars 2018

  Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

 5. Publicerad: 11 februari 2014

  Den parameter som direkt mäter surhetsgraden i vattnet är pH. Det finns dock svårigheter med de vanliga metoderna som används för att mäta pH.

 6. Publicerad: 11 februari 2014

  Under de senaste åren har frågan om havsförsurning uppmärksammats allt mer internationellt.

 7. Publicerad: 11 februari 2014

  Havsförsurningen förväntas ha betydande effekter på marina organismer, ekosystem och den biologiska mångfalden.

 8. Publicerad: 11 februari 2014

  Halten koldioxid i atmosfären ökar. När koldioxid löses i havsvatten så bildas kolsyra vilket leder till att pH sjunker och haven blir surare. Havsförsurningen kan ha långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. Läs mer om vårt arbete med havsförsurning.

 9. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Den internationella sjöfarten ökar snabbt vilket medför att utsläppen av växthusgaser ökar. Viktiga områden att komma till rätta med är hälso- och miljöpåverkande utsläpp av luftföroreningar, men även risken för oljeutsläpp i vatten vid olyckor, utsläpp av olja och andra kemikalier vid drift samt spridning av främmande arter via barlastvatten.

 10. Publicerad: 9 april 2014

  Riktlinjer och rekommendationer för kalkningsverksamheten ges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och handbok för kalkning av sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att kalkningsverksamheten bedrivs målinriktat och effektivt samt att åtgärdernas effekter följs upp på ett ändamålsenligt sätt.