1. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

  Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

 2. Publicerad: 2 december 2015

  Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

 3. Publicerad: 2 december 2015

  Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

 4. Publicerad: 2 december 2015

  Tillstånd till vattenkraftverk

 5. Publicerad: 2 december 2015

  Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

 6. Publicerad: 2 december 2015

  Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

 7. Publicerad: 2 december 2015

  Avvisning av anmälan om reparation och ändring av luckor på dammen vid Torsby kraftverk i Röjdån i Torsby kommun.

 8. Publicerad: 2 december 2015

  Domstolarna avslår ansökan med hänsyn till att åtgärderna innebär mer än en obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

 9. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 29 juni 2018

  Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun.

 10. Publicerad: 5 maj 2017 Uppdaterad: 15 april 2019

  Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring.