Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26

Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun.

Mark- och miljödomstolen förklarar att utförda ändringar av regleringsdammen är av laga beskaffenhet.

Mark- och miljödomstolen lämnar Fortum Generation AB tillstånd att, med ändring av vad som föreskrevs i domstolens deldom 2008-10-15 och Miljööverdomstolen dom 2010-05-06, anlägga ett nytt kraftverk med det ändrade utförande som bolaget har begärt. 

Mark- och miljödomstolen bereder Fortum Generation AB tillfälle att senast 2014- 03-31 komplettera miljökonsekvensbeskrivningen och den övriga utredningen enligt vad som framgår av bilaga 1 till domen, gällande ändrade regleringsbestämmelser för Voxsjön. 

Mark- och miljööverdomstolen M-1225-07 (2013-09-26)

Publicerad: 2015-12-02
Uppdaterad: 2018-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion