1. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 10 juni 2019

  Havsplanerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd för olika verksamheter i olika delar av havet.

 2. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

 3. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  I havsplaneringen har vi haft dialog i tre steg.

 4. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

 5. Publicerad: 30 juni 2014 Uppdaterad: 18 juni 2019

  I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

 6. Publicerad: 27 november 2014 Uppdaterad: 8 november 2017

  Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

 7. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Havsplanerna kommer att bli en vägledning för dig som arbetar med beslut, planering och tillståndsprövningar som rör öppna havet. Som företagare eller annan verksamhetsutövare kan du också få vägledning av planerna genom att de ger ökad förutsägbarhet för hur haven bör komma att nyttjas ansvarsfullt.

 8. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Var passar det bäst att bygga vindkraftverk till havs? Varför har försvaret företräde på vissa platser? Var behöver särskild hänsyn tas till hotade arter som alfågeln och tumlaren? Hur förhåller sig havsplanerna till riksintressen?

 9. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Det är ett gediget underlag som ligger till grund för de havsplaner som lämnats till regeringen. I ett tidigt skede av planeringen gjordes en nulägesbeskrivning av hur havets resurser används och vilka förutsättningarna är för användning och samexistens i framtiden.

 10. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Går vi åt rätt håll? Vad kan vi göra bättre i planeringen? Det är frågor som besvaras av miljö- och hållbarhetsbedömningen. Bedömda konsekvenser har sammanställts i en miljökonsekvensbeskrivning och en hållbarhetsbeskrivning.