Sökresultat

 • Vattenförvaltning (48)
 • Mer än ett år sedan (48)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Föreskrift (1)
 • Gis (1)
 • Handbok (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (1)
 • Muddring (1)
 • Publikation (18)
 • Rapport (12)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Restaurering (1)
 • Sötvatten (2)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (25)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (12)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (26)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (18)
 • Publikation (26)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Sverige och Norge om vattenförvaltning

Sverige och Norge om vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet har tecknat ett treårigt samarbetsavtal om vattenförvaltning med tre prioriterade områden för åren 2018-2020.

Publikation: Miljöbedömning av planer och program

Miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program.

Publikation: Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag ska fungera som idébank under arbetet med att restaurera Sveriges vatten. Fokus ligger på praktiska åtgärder som strävar efter att återställa naturliga processer, flöden och strukturer som på sikt medför en naturlig flora och fauna.

Publikation: Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp.

Publikation: Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder

Handbok med särskild tillämpning på vattenmiljö.

Publikation: Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Publikation: Modelleringsverktyg för metaller och miljögifter i akvatisk miljö

Modelleringsverktyg för metaller och miljögifter i akvatisk miljö

Resultat från en inventering.