Sökresultat

 • Vattenförvaltning (46)
 • Senaste året (46)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Farliga ämnen (1)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (5)
 • Visa fler
 • Försurning (2)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsplanering (5)
 • Internationellt arbete (5)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (6)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Publikation (5)
 • Rapport (3)
 • Remiss (1)
 • Sötvatten (3)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenverksamhet (3)
 • Vägledning (18)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Övergödning (2)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (15)
 • Föreskrifter (4)
 • Samordningsområden (2)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (4)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (7)

 • Faktasida (37)
 • Publikation (7)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (1)

 • Senaste månaden (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Bedömningsgrunder för

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: Vattendirektivet

Vattendirektivet

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

Faktasida: Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

En förvaltningsplan beskriver status i våra vatten, vilka mål för åtgärder som fastställts, sammanfattar de åtgärder som är överenskomna samt hur och med vilka aktörer samverkan skett. Förvaltningsplanen utvärderar föregående förvaltningscykel och utgör en plan för kommande cykels arbete med att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

Faktasida: Statusklassning av ytvatten

Statusklassning av ytvatten

Alla Sveriges ytvatten – sjöar, vattendrag, kust och vatten i övergångszon – ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status. HaV vägleder om klassificeringen.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Faktasida: Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmyndigheten samverkar med sexton intresseorganisationer och samhällsaktörer i Havs- och vattenmiljörådet. Ett par gånger om året samlas rådet för att utbyta information om frågor som handlar om havs- och vattenmiljön.

Publikation: Övervakning av ytvatten

Övervakning av ytvatten

Handbok för tillämpningen av 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt nämnda föreskrift.

Faktasida: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

Start Föreskrifter Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) Konsoliderad