Sökresultat

 • Vattenförvaltning (47)
 • Senaste året (47)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Farliga ämnen (1)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (5)
 • Visa fler
 • Försurning (2)
 • Gis (2)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsplanering (5)
 • Internationellt arbete (6)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (5)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (6)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Publikation (5)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Sötvatten (3)
 • Vattenkraft (6)
 • Vattenverksamhet (3)
 • Vägledning (14)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (4)
 • Övergödning (2)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (11)
 • Föreskrifter (4)
 • Samordningsområden (2)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Konventioner (5)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (8)

 • Faktasida (36)
 • Publikation (8)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (8)
 • Senaste månaden (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Ursprunglig utgåva De

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Vattendirektivet

Vattendirektivet

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

Faktasida: Statusklassning av ytvatten

Statusklassning av ytvatten

Alla Sveriges ytvatten – sjöar, vattendrag, kust och vatten i övergångszon – ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status. HaV vägleder om klassificeringen.

Faktasida: Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

En förvaltningsplan beskriver status i våra vatten, vilka mål för åtgärder som fastställts, sammanfattar de åtgärder som är överenskomna samt hur och med vilka aktörer samverkan skett. Förvaltningsplanen utvärderar föregående förvaltningscykel och utgör en plan för kommande cykels arbete med att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Faktasida: Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmyndigheten samverkar med sexton intresseorganisationer och samhällsaktörer i Havs- och vattenmiljörådet. Ett par gånger om året samlas rådet för att utbyta information om frågor som handlar om havs- och vattenmiljön.

Publikation: Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.