Sökresultat

 • Vägledning (40)
 • Senaste året (40)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Föreskrift (2)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (1)
 • Muddring (1)
 • Publikation (7)
 • Rapport (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (2)
 • Små avlopp (6)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (4)

 • Vägledningar (27)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (9)

 • Faktasida (27)
 • Publikation (9)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Vanlig fråga (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Vattenbruk

Vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av vattenlevande djur och växter som exempelvis fiskar, alger, blöt-, mantel- och kräftdjur. Odlingen kan bedrivas i havet, i sjöar och i landbaserade anläggningar. De vanligaste vattenbruken i Sverige är traditionella kassodlingar av fisk och odling av musslor.

Faktasida: Vägledning och kunskap om små avlopp

Vägledning och kunskap om små avlopp

Vi ansvarar för tillsynsvägledning för avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer. Här hittar du vägledningar och annan information som hjälper dig i ditt arbete med tillsyn och prövning av små avlopp.

Faktasida: Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

Förvaltningsplaner inom vattenförvaltningen

En förvaltningsplan beskriver status i våra vatten, vilka mål för åtgärder som fastställts, sammanfattar de åtgärder som är överenskomna samt hur och med vilka aktörer samverkan skett. Förvaltningsplanen utvärderar föregående förvaltningscykel och utgör en plan för kommande cykels arbete med att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Faktasida: Grön infrastruktur för biologisk mångfald

Grön infrastruktur för biologisk mångfald

Genom att arbeta med grön infrastruktur kan vi skapa långsiktigt hållbara landskap och vända den negativa trenden med en minskad biologisk mångfald i Sverige.