Sökresultat

 • Skyddade områden (27)
 • Mer än ett år sedan (27)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (5)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (6)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Publikation (12)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Riksintresse (3)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (8)

 • Sport- och fritidsfiske (4)
 • Skyddade områden (5)
 • Vägledningar (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (12)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (12)
 • Publikation (12)
 • Regeringsuppdrag (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse naturvård och friluftsliv

Riksintresse naturvård och friluftsliv

Områden av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse för olika ändamål. Områden av riksintresse för friluftsliv är ett viktigt underlag för den kommunala planeringen samt vid miljöprövningar Besluten om utpekande av riksintressanta områden fattas i omgångar. I några län pågår fortfarande arbete och ytterligare beslut kommer framöver.

Faktasida: Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet

Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.

Faktasida: Storjungfrun och Kalvhararna

Storjungfrun och Kalvhararna

Yrkesfiskets landningar av sik från Östersjön hade mer än halverats sedan mitten av 1990-talet fram till att regeringsuppdraget om Fiskefria områden tog vid. Tydligast hade denna minskning varit i Bottniska viken där merparten av sikfisket bedrivs.

Faktasida: Sydöstra Kattegatt

Sydöstra Kattegatt

Torskbeståndet i Kattegatt har under de senaste 25 åren sjunkit till en så låg nivå att det internationella havsforskningsrådet (ICES), sedan år 2000, bedömt att det är under biologiskt säkra gränser och att fiskeridödligheten är allt för hög.

Faktasida: Natura 2000 och hydromorfologi

Natura 2000 och hydromorfologi

I en ny rapport sammanställs fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper, i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

Faktasida: Biosfärområden

Biosfärområden

Biosfären är den del av jorden där människor och andra organismer kan leva. Ibland kallas den även för summan av alla ekosystem.

Faktasida: Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden är mindre skyddade mark- eller vattenområden. Områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, men också viktiga för vanligare arter samt för variationen i landskapet. De kan ses som viktiga områden för att säkerställa den gröna infrastrukturen och stå emot förändringar i miljön, till exempel från klimatförändringar.

Faktasida: Limniska naturreservat

Limniska naturreservat

Ett limniskt naturreservat är inriktat mot att skydda sjöar och vattendrag och deras naturvärden. Kända hot mot de utpekade vattenvärdena ska vara reglerade ur ett tillrinningsområdesperspektiv, alltså påverkan på vattenmiljöerna från omgivande marker.

Faktasida: Marina nationalparker

Marina nationalparker

Nationalparker inrättas för att skydda områden med natur- och kulturarv som annars riskerar att försvinna. Sedan 2009 har även nationalparker i marina områden bildats i Sverige. Syftet är att skydda havsmiljöer och arter som är unika för landet.

Publikation: Manual för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden

Manual för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden

Syftet med denna manual är att beskriva länsstyrelsernas del av uppföljningsarbetets gång och tillhandahålla en verktygslåda av metoder för uppföljning av områdesvisa målindikatorer kopplade till marina naturtyper.