1. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Flytsvalting ( Luronium natans ) är en rödlistad vattenväxt som behöver fria vattenytor. Den klarar sig dåligt när marker växer igen och den måste konkurrera med andra arter som vattenpilört och blåsstarr.

 2. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Nästan hela världspopulationen av jämtlandsmaskros ( Taraxacum crocodes ) finns i mellersta Sverige. Den var förr tämligen allmän men är nu rödlistad och omfattas av ett åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus.

 3. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 22 maj 2017

  Kabomba ( Cabomba caroliniana ) är en nordamerikansk vattenväxt som finns i akvarier över hela världen. Den är tålig och snabbväxande och kan orsaka stora problem om den hamnar som främmande art i naturliga miljöer, men den bedöms inte som invasiv i svenskt klimat.

 4. Publicerad: 2 november 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Murgrönsmöja ( Ranunculus hederaceus ) är känslig för kalla vintrar, och är i Sverige på gränsen till sin nordliga utbredning inom Europa. Den finns enbart på ett fåtal lokaler i Halland och är en utrotningshotad art.

 5. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 10 augusti 2020

  Sjögull ( Nymphoides peltata ) är en vattenväxt som planterades in som prydnad i Sverige redan under 1800-talet. Den kan lätt förvildas och sprida sig, och är nu en invasiv art i svenska vattendrag.

 6. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Skaftslamkrypa ( Elatine hexandra ) är en vattenväxt som beskrivits i Sverige sedan 1839, men som lokalt dött ut på grund av försämrad vattenkvalitet. Den är nu en art som indikerar värdefulla sötvattensmiljöer.

 7. Publicerad: 26 januari 2016 Uppdaterad: 11 oktober 2018

  Smal vattenpest ( Elodea nuttallii ) används som prydnadsväxt i akvarier och dammar, och kan växa i täta bestånd om den oavsiktligt sprids vidare till sjöar och vattendrag. Den tycks nu vara på väg att få allt större spridning Europa – även i Sverige.

 8. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 28 februari 2018

  Småsvalting ( Alisma wahlenbergii ) finns endast i områden runt Östersjön. Den är en sällsynt och hotad representant för ovanliga miljöer som Mälarens rullstensåsstränder och Bottenvikens landhöjningsstränder.

 9. Publicerad: 7 november 2016 Uppdaterad: 4 maj 2020

  Sydfyrling ( Crassula helmsii ), eller vattenkrassula som växten också kallas, kommer ursprungligen från Australien och Nya Zeeland. Den är en populär växt i svenska trädgårdsdammar, men kan orsaka stor skada om den sprider sig till naturliga miljöer. Första svenska fyndet upptäcktes i Helsingborg i november 2016.

 10. Publicerad: 29 april 2020 Uppdaterad: 30 april 2020

  Kransalger växer på mjuka bottnar där finare sediment kan ansamlas. Arterna som växer runt våra kuster förekommer därför i relativt vind- och vågskyddade miljöer som grunda skyddade vikar och vid flodmynningar. Områden med kransalger är viktiga uppväxtmiljöer för fisk.