Murgrönsmöja

Hitta på sidan

Murgrönsmöja (Ranunculus hederaceus) är känslig för kalla vintrar, och är i Sverige på gränsen till sin nordliga utbredning inom Europa. Den finns enbart på ett fåtal lokaler i Halland och är en utrotningshotad art.

Murgrönsmöja.

Foto: Christian Fischer/CC BY-SA 3.0

Om arten

Murgrönsmöja är en vattenväxt som har små, vita blommor och som bildar mer eller mindre täta mattor av upp till 50 centimeter långa rotslående stjälkar.

Den har specifika biotopkrav och växer främst i källpåverkade, relativt näringsrika vattenflöden, diken och bäckar i kustnära betesmarker. Vattendjupet på de svenska lokalerna är sällan större än cirka 10 centimeter.

Till skillnad från de flesta andra möjor, har murgrönsmöja enbart en typ av blad. De fungerar som flytblad i vatten och som terrestra blad när den växer på fuktig mark.

Murgrönsmöja är en kortlivad perenn som ibland kan uppträda som ettårig,beroende på växtplatsen. Den förökar sig med frön och med vegetativa delar som lätt rotar sig. Skottdelar och frön kan möjligen även spridas med kreatur, vilda djur och fåglar.

Det är en konkurrenskänslig art som klarar sig dåligt när marker växer igen.

Utbredning och status

Murgrönsmöja rapporterades första gången 1774 i Halland och Skåne, men har aldrig varit särskilt vanlig i Sverige.

Den minskade kraftigt under 1900-talet, och 1970 återstod enbart en lokal i ett dike i Halland. Under 1980-talet gjordes flera utsättningsförsök på platser man ansåg vara lämpliga i södra Halland.

I Sverige återfinns murgrönsmöja numera endast på fyra lokaler inom ett begränsat område nordväst om Halmstad. Vid tre av dessa lokaler har den planterats in under senare år.

Arten är enligt Artskyddsförordningen fridlyst i hela landet, och klassas som Starkt hotad (EN) i den svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015).

Hotbild

De främsta orsakerna till tillbakagången är dräneringsarbeten, exploateringar och igenväxning av växtplatserna på grund av upphört bete.

Även om arten till viss del gynnas av övergödning, är det möjligt att övergödning lokalt kan ha medverkat till artens tillbakagång på grund av ökad mängd påväxtalger.

Åtgärder

Bete som håller nere konkurrerande vegetation, och tramp från kreatur, gynnar arten genom att minska konkurrensen och skapa öppna ytor där den kan bredaut sig och där nyetablering kan ske.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för murgrönsmöja omfattas av Havs- och vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för hotade arter.

Bibehållen hävd är därför en föreslagen åtgärd, liksom röjning om det behövs på aktuella lokaler samt restaurering av vattenområden i lämpliga betesmarker.

Bevarandearbete har tidigare skett genom utsättning och övervakning av bestånden på nya lokaler, och det är åtgärder som fortfarande är aktuella. Lämpligt skydd av nuvarande och eventuella framtida lokaler bör utredas och eventuellt genomföras.

Publicerad: 2016-11-02
Sidansvarig: Webbredaktion