Skaftslamkrypa

Hitta på sidan

Skaftslamkrypa (Elatine hexandra) är en vattenväxt som beskrivits i Sverige sedan 1839, men som lokalt dött ut på grund av försämrad vattenkvalitet. Den är nu en art som indikerar värdefulla sötvattensmiljöer.

Skaftslamkrypa är en av våra minsta vattenväxter. Under sommaren växer den på grunda och tidvis blottlagda stränder i sjöar och vattendrag med klart och relativt näringsfattigt vatten. De flesta plantor dör efter frösättningen på hösten.

Stjälken på skaftslamkrypa är vanligen kortare än tio centimeter, de centimeterstora blommorna sitter i bladvecken.

Skaftslamkrypa.

Foto: David Göransson

Hotbild

Det främsta hotet mot skaftslamkrypa är försämrad vattenkvalitet. Försurning, eutrofiering och brunifiering orsakad av höga humushalter är tre faktorer som påverkar skaftslamkrypa negativt.

Andra allvarliga hot är strandnära markexploatering, som en konsekvens av ändringar i strandskyddslagen, och olika former av vattenregleringar.

Utbredning och status

Skaftslamkrypa är sedan 1980 påträffad i ett 50-tal sjöar och vattendrag, huvudsakligen i avrinningsområden som mynnar i Västerhavet, i Värmlands, Västra Götalands, Jönköpings, Hallands och Kronobergs län.

Den klassas som starkt hotad (EN) i den svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015). Det baseras på att ytan där den förekommer är starkt begränsad, och att både populationsstorleken och antalet lokaler antas minska fortlöpande.

Skaftslamkrypans växtplatser ingår i två utpekade sjötyper i EU:s habitatdirektiv: näringsfattiga slättsjöar och ävjestrandsjöar.

Under vatten är blommorna självbefruktande och slutna, medan övervattenformen av skaftslamkrypa har öppna blommor som korspollineras.

Skaftslamkrypa förekommer även som vilande frö i så kallade fröbanker. De minskar risken för lokala utdöenden.

Åtgärder

Åtgärdsprogrammet föreslår åtgärder vars syfte är att motverka försämringar av vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag, och att naturvårdens intressen i högre omfattning beaktas vid omprövning av vattenregleringar. Även utökat skydd och behov av utplantering bör utredas.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för skaftlamkrypa omfattas av Havs- och vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för hotade arter.

Det behövs mer kunskap om skaftslamkrypans utbredning, både som planta och fröbank, och hur den påverkas av vattenregleringar. Kännedom om arten hos markägare och andra berörda behöver också bli bättre.

Publicerad: 2016-06-27
Sidansvarig: Webbredaktion