Flytsvalting (Luronium natans)

Flytsvalting är en rödlistad vattenväxt som behöver fria vattenytor. Den klarar sig dåligt när marker växer igen och den måste konkurrera med andra arter som vattenpilört och blåsstarr.

Flytsvalting är en flerårig vattenväxt. Den är rotad i botten, har små ovala flytblad och centimeterstora vita blommor vid vattenytan. Vissa år blommar den inte alls. Den kan även föröka sig vegetativt.

Spridning och etablering av flytsvalting verkar i Sverige vara begränsad – sällan över avstånd längre än ett par hundra meter – men sjöfåglar kan sprida den längre distanser.

Flytsvalting förekommer i klar- och brunvattenssjöar, i mindre vattendrag och i små gölar. Den verkar inte trivas i näringsrika sjöar.

Flytsvalting.

Flytsvalting är en av Europas mest sällsynta och mest hotade vattenväxter. Foto: Kristian Peters CC-BY-SA-3.0

Platshållare för en karta. Illustration.

Utbredning och status

Flytsvalting är en av Europas mest sällsynta och mest hotade vattenväxter. I Sverige förekommer den nu i tre landskap: Skåne, Halland och Småland. Den skånska lokalen, Rammsjöstrand på Bjärehalvön, har varit känd sedan 1783.

I Sverige är arten fridlyst, och klassad som starkt hotad (EN) enligt den svenska rödlistan då det finns indikationer på att populationen minskar (Artdatabanken 2015). Den omfattas även av EU:s habitatdirektiv.

Hotbild

Flytsvalting är känslig för konkurrens från andra arter. Den är beroende av betande och trampande djur, röjningar och andra återkommande störningar som hejdar igenväxning av de vatten där den finns.

Även försurning och ökade näringshalter från omgivande marker ses som ett aktuellt hot.

Åtgärdsprogram

Åtgärder

Åtgärdsprogrammet syftar till att på lång sikt säkerställa livskraftiga populationer på de tre lokaler som nu finns i Sverige.

Bestånden bör inventeras regelbundet. Inom naturreservatet Rammsjöstrand föreslås åtgärder som successiv röjning och reglerat betestryck, samt återställning av fria vattenytor. Den småländska lokalen kan behöva skyddas.

Publicerad: 2016-06-27
Sidansvarig: Webbredaktion