Sökresultat

 • Algblomning (20)
 • Anslag (36)
 • Anställning (42)
 • Arbetstid (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (7)
 • Visa fler
 • Badvatten (328)
 • Bedömningsgrunder (7)
 • Bidrag (78)
 • Blanketter (15)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Chef (36)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (15)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (158)
 • Fiskevård (34)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (84)
 • Främmande arter (77)
 • Fångstmottagare (15)
 • Fångstområden (1)
 • Föreskrift (39)
 • Försurning (17)
 • Gis (31)
 • Grundvatten (17)
 • Handbok (16)
 • Handel (21)
 • Havs- och vattenforum (13)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (26)
 • Havsförvaltning (72)
 • Havsplanering (115)
 • HIP (1)
 • Intern service (9)
 • Internationellt arbete (46)
 • IT-support (18)
 • Jordbruk (11)
 • Kalkning (14)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (20)
 • Kvoter (19)
 • Lagstiftning (14)
 • Ledighet (5)
 • Lön (9)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (17)
 • Miljödata (28)
 • Miljökvalitetsnormer (36)
 • Miljöövervakning (202)
 • Muddring (14)
 • Organisation (52)
 • Programområde Kust och Hav (66)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (393)
 • Rapport (272)
 • Regeringsuppdrag (100)
 • Regler (65)
 • Rekrytering (6)
 • Remiss (24)
 • Restaurering (29)
 • Riksintresse (37)
 • Rutin (38)
 • Ryggradslösa djur (58)
 • Sjukskrivning (9)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (13)
 • Skyddade områden (55)
 • Små avlopp (187)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (29)
 • Styrdokument (47)
 • Säkerhet (12)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (30)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tillstånd (42)
 • Tillsynsvägledning (23)
 • Tjänsteresa (9)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (23)
 • Vattenförvaltning (86)
 • Vattenkraft (81)
 • Vattenskyddsområde (8)
 • Vattenverksamhet (58)
 • Vrak (9)
 • Vägledning (84)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (181)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (17)
 • Östersjön (66)
 • Övergödning (31)

 • Yrkesfiske (101)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (243)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (310)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (83)
 • Skyddade områden (50)
 • Anslag och bidrag (67)
 • Vägledningar (317)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (11)
 • Samordningsområden (76)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (35)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (27)
 • Miljömål och direktiv (71)
 • Konventioner (47)
 • Vårt uppdrag (170)
 • Regeringsuppdrag (62)
 • Remisser (25)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (421)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (233)
 • Kalendarium (53)

 • Art (160)
 • Dokument (162)
 • Faktasida (1444)
 • Kalenderhändelse (53)
 • Nyhet (38)
 • Publikation (386)
 • Regeringsuppdrag (60)
 • Remiss (23)
 • Utlysning (19)
 • Vanlig fråga (194)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (4)
 • Senaste veckan (8)
 • Senaste månaden (256)
 • Senaste året (1876)
 • Mer än ett år sedan (725)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Avlopp

Avlopp

I Sverige finns det ungefär 691 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida om arter: Lax

Lax

Laxen finns i vissa vattendrag samt i hav som omger Sverige. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten och Östersjölaxen har sina uppväxtområden i Egentliga Östersjön. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern, där leken sker i tillrinnande vattendrag medan sjön utgör uppväxtområde.

Faktasida om arter: Ål

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Faktasida om arter: Öring

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.