Sökresultat

 • Restaurering (26)
 • Bidrag (8)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (7)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Handbok (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Klimat (1)
 • Miljömål (1)
 • Publikation (12)
 • Rapport (6)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (8)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (5)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (11)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (11)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (14)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (11)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (22)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida: Restaurering av ålgräs och ålgräsängar

Restaurering av ålgräs och ålgräsängar

Ålgräs­ängar utgör viktiga och artrika habitat på grunda mjukbottnar och de förser naturen och människan med flera viktiga ekosystem­funktioner och -tjänster. Flera EU-direktiv och internationella konventioner har identiferat ålgräs som en skyddsvärd biotop.

Publikation: Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige

Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige

Rapporten ger en detaljerad vägledning för restaurering av ålgräs och tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till övervakning och utvärdering av resultaten.

Publikation: Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige - Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund

Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige - Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund

Rapporten ger en bakgrund och beskrivning av den ekologiska och rättsliga situationen för förvaltning av ålgräs i Sverige idag.

Publikation: Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag ska fungera som idébank under arbetet med att restaurera Sveriges vatten. Fokus ligger på praktiska åtgärder som strävar efter att återställa naturliga processer, flöden och strukturer som på sikt medför en naturlig flora och fauna.

Publikation: FINFO 2003:3 Restaurering och bevarande av lek- och uppväxtområden för kustfiskbestånd

FINFO 2003:3 Restaurering och bevarande av lek- och uppväxtområden för kustfiskbestånd

Detta dokument syftar till att sammanställa den kunskap som finns om lämpliga insatser för att förbättra situationen i störda lek- och uppväxtmiljöer i grunda kustområden och i kustmynnande vattendrag.

Publikation: Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten

Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Publikation: Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering

Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering

Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.

Sidansvarig: Webbredaktionen