Sökresultat

Restaurering (30)
Anslag (2)
Bidrag (11)
Farliga ämnen (1)
Fiskar (1)
Fiskevård (6)
Forskning (2)
Fritidsfiske (1)
Främmande arter (1)
Handbok (1)
Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
Havsförvaltning (1)
Havsmiljödirektivet (1)
Klimat (3)
Publikation (11)
Rapport (7)
Skräp/marint skräp (1)
Sötvatten (2)
Vattenförvaltning (1)
Vattenkraft (8)
Vattenverksamhet (1)
Vägledning (5)
Åtgärdsprogram (1)
Östersjön (1)
Övergödning (1)

Miljöhot (12)
Anslag och bidrag (3)
Vägledningar (1)
Samordningsområden (2)
Miljömål och direktiv (1)
Publikationer (11)

Faktasida (18)
Publikation (10)
Utlysning (2)

Senaste dagen (1)
Senaste veckan (3)
Senaste månaden (3)
Senaste året (27)
Mer än ett år sedan (3)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Restaurering av ålgräs och ålgräsängar

Ålgräs­ängar utgör viktiga och artrika habitat på grunda mjukbottnar och de förser naturen och människan med flera viktiga ekosystem­funktioner och -tjänster. Flera EU-direktiv och internationella konventioner har identiferat ålgräs som en skyddsvärd biotop.

Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering

Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige

Rapporten ger en detaljerad vägledning för restaurering av ålgräs och tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till övervakning och utvärdering av resultaten.

Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige - Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund

Rapporten ger en bakgrund och beskrivning av den ekologiska och rättsliga situationen för förvaltning av ålgräs i Sverige idag.

Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

För att förstärka länsstyrelsernas arbete kan bidrag sökas från Havs- och vattenmiljöanslaget. (1:11)