Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige

Rapporten ger en detaljerad vägledning för restaurering av ålgräs och tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till övervakning och utvärdering av resultaten.

Om handboken

Metodiken är i första hand utvecklad för Västerhavsområdet, men delar kan också vara tillämpbara i Östersjön efter att metoderna undersökts där.

Se även HaV:s rapport 2016:8

Se även våra sidor om vägledning vid restaurering och ekologisk kompensation

Videohandbok för restaurering av ålgräs

Komplement till Handboken för restaurering av ålgräs i Sverige.

Introduktion

Omslagsbild för YouTube-video

Del 1 - Val av restaureringslokal

Omslagsbild för YouTube-video

Del 2 - Storskalig restaurering

Omslagsbild för YouTube-video

Del 3 - Uppföljning och utvärdering

Omslagsbild för YouTube-video


Målgrupper

Målgrupper för rapporten är framför allt miljöhandläggare och förvaltare av marina kustmiljöer på nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner som organiserar och handlägger ärenden som rör ålgräs.

Även verksamhetsutövare vilkas aktiviteter kan komma att påverka ålgräs negativt och konsultföretag som kan komma att utföra det praktiska arbetet med ålgräsrestaurering och övervakning har nytta av rapporten.

En annan viktig målgrupp är miljödomstolar och deras tekniska råd, liksom beslutsfattare på kommunal och regional nivå.

Handboken kan också utgöra underlag för kurser vid universitet och högskolor samt för en intresserad allmänhet.

Rapporten är framtagen inom forskningsprogrammet Zorro

Rapporten har tagits fram inom ramarna för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Zorro (Zostera restoration) (Göteborgs Universitet), på uppdrag av och i samverkan med HaV och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Publicerad: 2016-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion