Sökresultat

 • Publikation (388)
 • Anslag (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (17)
 • Badvatten (8)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (3)
 • Visa fler
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (4)
 • Dricksvatten (5)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (4)
 • Fiskar (59)
 • Fiskevård (13)
 • Forskning (8)
 • Fredade arter (5)
 • Fritidsbåt (4)
 • Fritidsfiske (25)
 • Främmande arter (13)
 • Försurning (2)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsförvaltning (7)
 • Havsmiljödirektivet (11)
 • Havsplanering (50)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (6)
 • Kattegatt (12)
 • Klimat (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (9)
 • Miljöövervakning (59)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (17)
 • Programområde Sötvatten (5)
 • Rapport (144)
 • Redskap (4)
 • Regeringsuppdrag (28)
 • Regler (5)
 • Restaurering (11)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (17)
 • Skagerrak (11)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (14)
 • Små avlopp (14)
 • Statistik (2)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (10)
 • Vattendirektivet (8)
 • Vattenförvaltning (20)
 • Vattenkraft (16)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (32)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (25)
 • Årsredovisning (7)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (23)
 • Övergödning (6)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Havsplanering (28)
 • Publikationer (350)
 • Bibliotek (7)

 • Faktasida (64)
 • Publikation (320)
 • Återrapportering (4)

 • Senaste veckan (11)
 • Senaste månaden (36)
 • Senaste året (378)
 • Mer än ett år sedan (10)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten blev klar.

Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.