Hitta på sidan

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2022 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikt av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten -- nu i digital form.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten. Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av Sveriges sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser. De nationella regler som styr hur fisket bedrivs, påverkas i hög utsträckning av internationella överenskommelser, i synnerhet på EU-nivå. HaV arbetar på regeringens uppdrag och beslutar bland annat om föreskrifter om fiskevård och fiskets bedrivande. Myndighetens uppdrag innebär också att stödja regeringens internationella arbete, bland annat med underlag till ministerrådets årliga beslut om fiskekvoter i marina områden.

En viktig del av underlaget till förvaltningen av fiskresursen är statusbedömningar för de kommersiellt viktigaste fisk- och skaldjursbestånden. Havs- och vattenmyndigheten beställer därför årligen en bedömning av situationen för de bestånd som regleras nationellt eller inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP).

När det gäller bestånd som regleras inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik, baseras bedömningarna på det forskningssamarbete och den rådgivning som sker inom det Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

De bestånd som förvaltas nationellt baseras på den biologiska statusbedömningen samt underlag som i huvudsak baseras på analyser från miljöövervakning och yrkesfiskets rapportering.

Bedömningarna av fisk- och skaldjurbestånden i hav och sötvatten tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Läs mer om förvaltning och regelverk

Publicerad: 2023-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion