Hitta på sidan

Övervakning av främmande arter i hamnar med förenklad provtagning enligt eRAS-metoden

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett övervakningsprogram för främmande arter i marin miljö som sattes i drift 2019. I denna rapport redovisas resultaten från tredje årets provtagningar i fyra hamnar och tre marinor i egentliga Östersjön.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Mellan 2019 och 2021 fick Marine Monitoring AB i uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten att starta och genomföra ett nytt nationellt övervakningsprogram för främmande arter i havsmiljön. Uppdraget delades upp i tre delar:

  1. Ta fram en modell för ”hotspots” för marina främmande arter för att peka ut övervakningsstationer för tidig upptäckt.
  2. Ta fram en provtagningsdesign för övervakning av främmande arter i ”hotspots” i ett stationsnät på cirka 20 lokaler som regelbundet besöks under en sexårig förvaltningscykel enligt EU:s havsmiljödirektiv.
  3. Genomföra övervakning enligt aktuellt förslag på undersökningstyp och som succesivt sätts i drift.

Denna rapport är ett slutresultat från uppdragsperioden och redovisar resultat från 2021 års provtagningar. Prover har tagits i fyra hamnar och tre angränsande marinor i egentliga Östersjön.

Rapporten utgör också den tredje fältrapporten i implementeringen av övervakningsprogrammet. Data har tillgängliggjorts i Helcom Biodiversity Database.

Rapporten har beställts av Havs- och vattenmyndigheten som ett led i vår uppbyggnad och förbättring av en långsiktig övervakning av främmande arter i den marina miljön. Den är av intresse både för miljöövervakare på nationell, regional och kommunal nivå, men även för forskare och utvecklare av nya metoder för denna övervakning.

Publicerad: 2023-09-20
Uppdaterad: 2023-09-20
Sidansvarig: Webbredaktion