Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (53)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Dumpning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Föreskrift (6)
 • Gis (1)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (6)
 • Miljöfarlig verksamhet (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Muddring (1)
 • Publikation (9)
 • Rapport (5)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (7)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (10)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (24)
 • Vattenkraft (7)
 • Vattenverksamhet (9)
 • Vägledning (11)
 • Yttrande (3)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (19)
 • Föreskrifter (2)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Vårt uppdrag (13)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (7)
 • Yttranden (5)
 • Publikationer (9)

 • Faktasida (24)
 • Publikation (9)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (7)
 • Vanlig fråga (7)
 • Yttrande (5)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (10)
 • Senaste året (33)
 • Mer än ett år sedan (20)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet och havsmiljö.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2014-07-01 Bemyndigande : 20 §

Faktasida: Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Ladda ner dokumentet 19 december 2016 Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas

Faktasida: Aitik koppargruva

Aitik koppargruva

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

Sidansvarig: Webbredaktionen