Om vägledningen

Hitta på sidan

Det material som ligger under huvudsidan och dess undersidor kompletterar den vägledning som togs fram av Naturvårdsverket 2011.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten ska grunda sig på vetenskapliga kriterier och ska skydda och förbättra, inte försämra kvaliteten i vattenmiljöerna. Förenklat beskriver vattenmyndigheternas statusklassificering den befintliga vattenkvaliteten, miljökvalitetsnormen för den önskade vattenkvaliteten och tidpunkten för när den senast ska uppnås.

Det är skillnaden mellan statusklassificeringen och miljökvalitetsnormen, gapet däremellan, som lägger grunden för bedömningen av vilka krav som du kan behöva ställa i det enskilda fallet.

Vattenmyndigheternas fastställda förvaltningsplaner och åtgärdsprogram ligger till grund för vad och hur åtgärder behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas.

Vad behöver du veta för att utöva tillsyn?

Det är myndigheter och kommuner som är skyldiga att vidta de åtgärder som är fastställda i åtgärdsprogrammet (5 kap. 8 § miljöbalken) i de vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god status. 

Du som arbetar på en tillsyns- eller prövningsmyndighet behöver därför ha tillgång till förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för att kunna identifiera vilka vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god status. Av underlagen ska det framgå vilka kvalitetsfaktorer för klassificering av ekologisk status och vilka gränsvärden för kemisk ytvattenstatus som är orsaken till att god status inte uppnås.

Observera att en källa till påverkan kan skapa effekter på miljökvalitetsnormerna i flera vattenförekomster, både nedströms och uppströms. 

Även om en viss verksamhet eller verksamhetstyp inte har pekats ut i ett åtgärdsprogram behöver du ändå vara uppmärksam på om verksamheterna kan riskera att miljökvalitetsnormen inte följs.

Kompletterad vägledning

Det material som ligger under denna huvudsida och dess undersidor kompletterar den vägledning som togs fram av Naturvårdsverket 2011. Pdf, 665.2 kB.

Vi har därefter tagit över ansvaret för tillsynsvägledningen i frågor om miljökvalitetsnormer, 3 kap. 5 § 4 punkten Miljötillsynsförordning (2011:13).

Naturvårdsverkets vägledning utgör fortfarande till stora delar ett bra underlag för tillsynsvägledande myndigheter. Vi har kompletterat och uppdaterat vägledningen i vissa delar. Det gäller framförallt material som rör kvalitetsfaktorer och hur begreppet försämring av status ska tolkas, sådant som har aktualiserats i och med EU-domstolens avgörande i den så kallade Weserdomen.

Hur går jag till väga när jag ska tillämpa miljökvalitetsnormerna?

Vi har tagit fram en checklista till dig som arbetar med tillsyn och prövning som stöd vid hantering av ärenden som är kopplade till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Checklistan är ett komplement till vår övriga tillsynsvägledning på hemsidan och kan hjälpa till att strukturera och tydliggöra hur tillämpningen kan gå till.

Checklista när du ska tillämpa miljökvalitets- normerna

Ladda ner checklistan Pdf, 581.2 kB.

Verksamhetsutövaren har bevisbördan och ska visa att de allmänna hänsynsreglerna följs

Utgångspunkten är att verksamhetsutövaren ska visa att kraven i de allmänna hänsynsreglerna uppfylls (2 kap. miljöbalken).

Det innebär att verksamhetsutövaren:

  • har tillräcklig kunskap för att bedriva verksamheten (2 §)
  • vidtar de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som behövs enligt försiktighetsprincipen samt tillämpar bästa möjliga teknik vid yrkesmässig verksamhet (3 §)
  • tillämpar produktvalsprincipen (4 §)
  • hushåller med råvaror och energi enligt hushållnings- och kretsloppsprincipen (5 §)
  • väljer en lämplig plats för verksamheten enligt den så kallade lokaliseringsregeln (6 §).

Med stöd av kunskapskravet och reglerna om egenkontroll kan du som arbetar på en tillsynsmyndighet begära in uppgifter från verksamhetsutövare om hur verksamheten påverkar en viss vattenförekomst.

Verksamhetsutövaren ska även vid prövning visa att de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som krävs har genomförts, bland annat för att visa att miljökvalitetsnormer följs.

Publicerad: 2023-10-10
Uppdaterad: 2019-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion