Sökresultat

 • Miljöövervakning (192)
 • Anslag (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (4)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Ekonomi (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (29)
 • Forskning (8)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (7)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (8)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsmiljödirektivet (4)
 • Havsplanering (3)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kalkning (5)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Miljöbalken (2)
 • Miljödata (18)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljömål (4)
 • Programområde Kust och Hav (61)
 • Programområde Sötvatten (62)
 • Publikation (62)
 • Rapport (25)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (3)
 • Sötvatten (21)
 • Undersökningstyper (71)
 • Vattendirektivet (3)
 • Vattenförvaltning (8)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (3)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (10)
 • Övergödning (7)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (72)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (31)
 • Data och statistik (13)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Vårt uppdrag (5)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (62)

 • Faktasida (125)
 • Publikation (62)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (115)
 • Mer än ett år sedan (77)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Nu kan du läsa den tolfte utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Internationell rapportering av miljödata

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt. Havs- och vattenmyndigheten samordnar den internationella rapporteringen av miljödata.

Dokument: Miljöövervakningsstationer

Miljöövervakningsstationer

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.

Faktasida: Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade den 28 maj att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Sidansvarig: Webbredaktionen