Sökresultat

 • Främmande arter (79)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (16)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (8)
 • Visa fler
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsfiske (10)
 • Försurning (3)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljömål (3)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (16)
 • Rapport (1)
 • Redskap (5)
 • Regler (1)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (29)
 • Sjöfart (3)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (3)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Växter (5)
 • Yrkesfiske (3)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (5)

 • Arter (55)
 • Miljöhot (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Konventioner (2)
 • Publikationer (16)

 • Art (36)
 • Faktasida (27)
 • Publikation (16)

 • Senaste dagen (4)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste månaden (28)
 • Senaste året (66)
 • Mer än ett år sedan (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida om arter: Asiatisk blåskrabba

Asiatisk blåskrabba

Asiatiska blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida: Lista över främmande arter i svenska hav och vatten

Lista över främmande arter i svenska hav och vatten

Här kan du söka och få mer information om främmande arter där det finns en dokumenterad förekomst i svenska hav och vatten.

Faktasida om arter: Karp

Karp

Karp kommer ursprungligen från områden kring Kaspiska havet, men har planterats ut och odlas i större delen av världen. Troligen är alla vilda karpar i västra Europa ättlingar till odlade karpar som rymt.

Faktasida om arter: Amerikansk bäckröding

Amerikansk bäckröding

Amerikansk bäckröding är lätt att odla och är en omtyckt art inom sportfisket, och har därför introducerats till länder över hela världen. Utsättning av amerikansk bäckröding kan dock leda till negativa effekter för inhemska laxfiskar.

Faktasida om arter: Amerikansk hummer

Amerikansk hummer

Ett antal amerikanska humrar har hittats i havet på svenska västkusten, och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Amerikansk hummer kan bli ett allvarligt hot för vår inhemska, europeiska hummer.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida om arter: Puckellax

Puckellax

Ett antal fynd av puckellax har gjorts i svenska vatten. Främmande arter av laxfiskar kan leda till konkurrens mellan arter om föda och utrymme, liksom till att det förs in parasiter och sjukdomar som kan drabba inhemska arter.

Sidansvarig: Webbredaktionen