Sökresultat

 • Fiskar (158)
 • Arter med åtgärdsprogram (9)
 • Broskfiskar (7)
 • Fiskevård (6)
 • Fredade arter (19)
 • Fritidsfiske (17)
 • Visa fler
 • Främmande arter (14)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Handel (1)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (17)
 • Kattegatt (8)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljöövervakning (12)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Publikation (48)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (10)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (17)
 • Skagerrak (7)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (12)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (11)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (97)
 • Kartor och Gis (1)
 • Publikationer (51)

 • Art (87)
 • Faktasida (20)
 • Publikation (50)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (104)
 • Mer än ett år sedan (54)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Lax

Lax

Laxen finns i vissa vattendrag samt i hav som omger Sverige. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten och Östersjölaxen har sina uppväxtområden i Egentliga Östersjön. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern, där leken sker i tillrinnande vattendrag medan sjön utgör uppväxtområde.

Faktasida om arter: Ål

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Faktasida om arter: Öring

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida om arter: Abborre

Abborre

Abborren finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

Faktasida om arter: Torsk

Torsk

Torsken återfinns i alla Sveriges omgivande hav. Men i Östersjön är den främst en djupvattensfisk på grund av salthaltsförhållanden och i Bottenviken är det särskilt ovanligt att träffa på den.

Faktasida om arter: Gädda

Gädda

Gäddan förekommer allmänt i sjöar över hela landet med undantag för högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i framför allt skärgårdsmiljö. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten.

Faktasida om arter: Gös

Gös

Gösen förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige. I Östersjön är den allmän i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men förekommer ända upp till Norrbotten.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.