Sökresultat

Fiskar (170)
Arter med åtgärdsprogram (9)
Bedömningsgrunder (2)
Broskfiskar (7)
Farliga ämnen (2)
Fiskevård (6)
Forskning (2)
Fredade arter (19)
Fritidsfiske (17)
Främmande arter (14)
Försurning (1)
Gis (1)
Handel (1)
Kalkning (1)
Kattegatt (8)
Marina däggdjur (4)
Miljöövervakning (14)
Programområde Kust och Hav (4)
Publikation (59)
Rapport (10)
Redskap (7)
Regeringsuppdrag (3)
Regler (11)
Restaurering (1)
Ryggradslösa djur (16)
Skagerrak (8)
Skyddade områden (2)
Vattenbruk (5)
Vattenkraft (2)
Vattenverksamhet (1)
Yrkesfiske (12)
Åtgärdsprogram (1)
Östersjön (13)

Yrkesfiske (1)
Sport- och fritidsfiske (8)
Arter (96)
Samordningsområden (1)
Kartor och Gis (1)
Publikationer (63)

Art (86)
Faktasida (21)
Publikation (62)
Vanlig fråga (1)

Senaste veckan (2)
Senaste månaden (11)
Senaste året (155)
Mer än ett år sedan (15)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

Lax

Laxen finns i vissa vattendrag samt i hav som omger Sverige. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten och Östersjölaxen har sina uppväxtområden i Egentliga Östersjön. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern, där leken sker i tillrinnande vattendrag medan sjön utgör uppväxtområde.

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Torsk

Torsken återfinns i alla Sveriges omgivande hav. Men i Östersjön är den främst en djupvattensfisk på grund av salthaltsförhållanden och i Bottenviken är det särskilt ovanligt att träffa på den.

Abborre

Abborren finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

Gädda

Gäddan förekommer allmänt i sjöar över hela landet med undantag för högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i framför allt skärgårdsmiljö. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten.

Gös

Gösen förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige. I Östersjön är den allmän i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men förekommer ända upp till Norrbotten.

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.