Sökresultat

Övergödning (31)
Algblomning (4)
Anslag (1)
Badvatten (1)
Bidrag (5)
Blanketter (1)
Farliga ämnen (3)
Främmande arter (2)
Försurning (3)
Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
Havsförvaltning (3)
Havsmiljödirektivet (2)
Internationellt arbete (1)
Jordbruk (8)
Kattegatt (2)
Klimat (1)
Miljödata (4)
Miljöövervakning (6)
Programområde Kust och Hav (3)
Programområde Sötvatten (3)
Publikation (6)
Rapport (3)
Restaurering (1)
Skagerrak (2)
Skräp/marint skräp (4)
Skyddade områden (4)
Små avlopp (3)
Statistik (2)
Sötvatten (2)
Vattenförvaltning (3)
Yttrande (1)
Åtgärdsprogram (4)
Östersjön (4)

Avlopp (1)
Miljöhot (8)
Anslag och bidrag (5)
Miljöövervakning (1)
Data och statistik (4)
Kartor och Gis (2)
Miljömål och direktiv (2)
Konventioner (2)
Vårt uppdrag (1)
Yttranden (1)
Publikationer (6)

Faktasida (20)
Publikation (6)
Utlysning (2)
Vanlig fråga (2)
Yttrande (1)

Senaste månaden (2)
Senaste året (29)
Mer än ett år sedan (2)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i södra Sverige. Det försämrar vattenkvaliteten och kan i vissa fall orsaka syrebrist. Arbetet med att minska övergödningen är viktigt och berör många av våra ansvarsområden.

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Ingen övergödning

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Nationell miljöövervakning

Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.

Fisk i sjöar

Mer än hälften av de undersökta sjöarna har en fiskfauna som stämmer bra överens med sjöarnas naturliga förutsättningar. Under de 22 år som provfisken har genomförts i sjöarna kan man inte visa på några generella förändringar av sjöarnas fiskfauna. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.