Sökresultat

 • Övergödning (32)
 • Algblomning (5)
 • Badvatten (1)
 • Bidrag (3)
 • Blanketter (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (5)
 • Försurning (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsmiljödirektivet (4)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (8)
 • Kattegatt (2)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljömål (8)
 • Miljöövervakning (7)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (3)
 • Publikation (6)
 • Rapport (3)
 • Restaurering (1)
 • Sjöfart (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (5)
 • Skyddade områden (6)
 • Små avlopp (3)
 • Statistik (2)
 • Sötvatten (2)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (6)
 • Östersjön (4)

 • Avlopp (1)
 • Miljöhot (8)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (5)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (6)

 • Faktasida (23)
 • Publikation (6)
 • Vanlig fråga (2)
 • Yttrande (1)

 • Senaste året (27)
 • Mer än ett år sedan (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Övergödning

Övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i södra Sverige. Det försämrar vattenkvaliteten och kan i vissa fall orsaka syrebrist. Arbetet med att minska övergödningen är viktigt och berör många av våra ansvarsområden.

Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Ingen övergödning

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida: Jordbruk

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Faktasida: Levande sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vattendrag

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas."

Faktasida: Hav i balans samt levande kust och skärgård

Hav i balans samt levande kust och skärgård

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras och hänsyn tas till kulturarvet. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."

Sidansvarig: Webbredaktionen