Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Med fritidsfiske avses i denna statistik allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens.

Fritidsfiskare i Billdal

Foto: Gustav Enhol Blomqvist

Fritidsfisket i Sverige 2019

  • Ungefär 1,6 miljoner personer ägnade sig åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.
  • Antalet fiskedagar uppgick 2019 till omkring 12,7 miljoner.
  • Den fångst som inte återutsattes utan behölls uppskattas till 4 700 ton från sjöar och vattendrag och 2 900 ton från havet.
  • Bland de viktmässigt dominerande arterna märks abborre, gädda, öring samt kräfta för fisket i inlandet; och abborre, makrill och torsk i havsfisket.
  • Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen omkring 10,6 miljarder kronor under 2019.
  Stapeldiagram med statistik för fritidsfiske.

  Antalet fritidsfiskare 2017-2019 fördelat på ålder och kön.

  Under ett antal år har fritidsfisket minskat i antal utövare, fiskedagar samt fångst men under 2019 ökade fritidsfisket till 1,6 miljoner utövare jämfört med 1,3 miljoner utövare 2018. En ökning motsvarande 23 procent. Ökningen har skett i den yngre åldersgruppen 16-30 år och där män står för ökningen av utövare. Ökningen kan även härledas till att allt fler som inte bor i en storstadsregion intresserar sig för fiske.

  Ökningen är statistiskt signifikant på en 95-procentig nivå.

  Stapeldiagram över antal fritidsfiskare per bostadsregion

  Antal fritidsfiskare 2019 per bostadsregion

  Publicerad: 2014-11-20
  Sidansvarig: Webbredaktion