Egenkontroll av vattenkraftverk och dammar

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera din verksamhet och dess påverkan på miljön.

Ansvaret att kontrollera verksamhetens miljöpåverkan ligger alltså på verksamhetsutövaren. Du ska lämna förslag på kontrollprogram till tillsynsmyndigheten som vanligtvis är länsstyrelsen. Tillsynsmyndigheten kontrollerar och bedömer om egenkontrollen för den specifika anläggningen är tillräckligt omfattande och om verksamheten bedrivs i enlighet med miljölagstiftningen och givna tillstånd och villkor. Du som verksamhetsutövare ska även kunna redogöra för hur underlaget har tagits fram.

De flesta vattenkraftverk och dammanläggningar har olika förutsättningar. Beroende på teknisk utformning, storlek och de platsspecifika förutsättningarna för verksamheten kan egenkontrollen behöva vara olika utformad och ha olika omfattning. Utöver kontroll av hur man efterlever villkor i tillståndet bör egenkontrollen beskriva rutiner för kontroll av den tekniska utrustningen, dammsäkerhet och olika parametrar i vattenområdet som kan påverkas av verksamheten.

Egenkontrollens omfattning

Nedanstående frågor kan utgöra ett stöd i bedömningen av vad som ska omfattas av egenkontrollen för vattenkraftverk och dammar.

Vattenstånd

 • Vilken teknik används för kontroll, registrering och dokumentation av vattenstånd?
 • Hur ofta görs kontrollen?
 • Hur dokumenteras resultaten av denna kontroll?

Vattenföring

 • Hur och var kontrolleras vattenföringen genom anläggningen?
 • Hur ofta görs kontrollen?
 • Hur dokumenteras resultatet av denna kontroll?

Fisk- och faunapassage

 • Hur kontrolleras fisk- och faunapassagens funktion?
 • Hur kontrolleras vattenföringen i fisk- och faunapassagen?
 • Hur kontrolleras galler?
 • Hur ofta sker kontrollerna och hur dokumenteras resultaten av dem?

Luckor

 • Vilken teknik används för att lyfta luckorna?
 • Hur kontrolleras funktionen av luckor?
 • Hur ofta görs kontrollen?
 • Hur dokumenteras resultaten av denna kontroll?

Kemikalier

 • Vilka kemikalier (inklusive oljor) används i verksamheten?
 • Hur mycket kemikalier används per år?
 • Hur förvaras kemikalier i anläggningen?
 • Hur dokumenteras dessa?
 • Hur upptäcks läckage från utrustning?

Övrigt

 • Vilka ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, är de största riskerna med verksamheten?
 • Vilka rutiner finns för hantering av avvikelser från normal drift och hantering av dessa?
 • Hur kontrolleras att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick?
 • Finns andra särskilda rapporteringskrav för verksamheten?

Dammsäkerhet

Dammanläggningar omfattas dessutom av ytterligare krav på kontroll, dokumentation och underhåll genom förordning (2014:214) om dammsäkerhet. Förordningen syftar till att förhindra förlust av människoliv, och få andra allvarliga konsekvenser för samhället.

Svenska kraftnät är ansvarig myndighet för frågor gällande dammsäkerhet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Publicerad: 2020-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information