Underlag som behövs för att göra en bedömning

Hitta på sidan

När ni som tillsyns- eller prövningsmyndighet ska göra era bedömningar krävs att ni har tagit ställning till följande underlag. Utifrån underlagen kan krav på skyddsåtgärder eller försiktighetsmått sedan ställas på verksamhetsutövaren.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram  innehåller de åtgärder som behövs för att uppnå eller behålla god status och följa miljökvalitetsnormerna för vatten i respektive vattendistrikt. Befintliga åtgärdsprogram ska därför vara vägledande för kravställande vid tillsyn och prövning.

Vilken ytterligare information kan fås i åtgärdsprogrammen?

Ni som tillsynsmyndighet bör bedöma rimlig fördelning av krav mellan olika påverkanskällor när ni motiverar era beslut i enskilda fall. Sådana bedömningar blir rimligen lättare ju mer konkreta åtgärdsprogrammen blir.

När det saknas detaljerade åtgärdsprogram som fördelar åtgärdskrav, behöver tillsynsmyndigheten se till att få tillräckligt underlag för att komma fram till rätt kravnivå på den enskilde verksamhetsutövaren.

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska innehålla uppgifter om hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika typer av källor som påverkar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna och mellan olika åtgärder som myndigheter och kommuner ska vidta (5 kap. 6 § 3 pkt miljöbalken). Här återspeglas alltså en central uppgift för åtgärdsprogrammen, nämligen att ange hur kraven på förbättringar ska fördelas.

I programmen ska därför anges både vilka typer av källor som kraven ska riktas mot och vilka styrmedel som i så fall ska användas. Med typer av källor avses enligt förarbetena såväl en enstaka källa som en grupp av källor till en viss förorening eller störning.

I vissa åtgärdsprogram har förbättringsbehovet för att nå ett gränsvärde för kemisk ytvattenstatus angetts som mängd (kg) av ett ämne. Vattenmyndigheterna genomför årligen nationella screeningsstudier av miljögifter vilket tillsynsmyndigheten kan ha nytta av vid kravställandet på enskilda verksamhetsutövare.

Förvaltningsplaner och länsstyrelsens föreskrifter

Vattenmyndigheternas förvaltningsplaner ger en övergripande bild av hur vattenförekomsterna i ett vattendistrikt mår.

De beskriver också, tillsammans med länsstyrelsens föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i vattendistriktet och information i Vatteninformationssystem Sverige, VISS, vilka miljökvalitetsnormer som gäller och vilka åtgärder som behövs.

Ni som tillsynsmyndighet behöver därför även ha kontroll på vad förvaltningsplanen och övriga informationskällor tar upp angående den aktuella vattenförekomsten. Förvaltningsplanerna och länsstyrelsens föreskrifter för varje vattendistrikt finns på vattenmyndigheternas hemsida.

VISS – Vatteninformationssystem Sverige

Vatteninformationssystem Sverige, VISS, är en databas som innehåller information om alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Du hittar uppgifter om statusklassificering, miljökvalitetsnormer inklusive undantag, övervakning, åtgärder, kartläggning och analys för Sveriges vatten. VISS är öppen för alla. På deras hemsida finns det instruktioner om hur VISS kan användas.

Beredningssekretariat

På alla länsstyrelser finns ett beredningssekretariat som har till uppgift att hjälpa Vattenmyndigheten att samordna och utföra arbetet med anknytning till vattendirektivet.

Vid de tillfällen då underlaget i VISS inte är tillräckligt kan myndigheten kontakta länsstyrelsens beredningssekretariat. Vilket län vattenförekomsten tillhör anges i VISS.

Beredningssekretariaten kan hjälpa till med redogörelse för till exempel

  • tillgängliga data, provtagningar med mera för vattenförekomsten
  • en eventuell expertbedömning som ligger till grund för klassificeringen och underlaget för expertbedömningen
  • eventuella andra justeringar som har gjorts av klassgränser
  • vilka källor till påverkan som har identifierats för vattenförekomsten och vilken påverkan dessa källor medför, om det inte framgår av VISS.

Beredningssekretariaten stödjer även vattenmyndigheterna med att utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och övervakningsprogram. Sekretariaten är även kontaktyta gentemot länets regionala och lokala aktörer som verksamhetsutövare, kommuner, vattenvårds- och intresseorganisationer.

Sveriges geologiska undersökning SGU

SGU har beskrivit vilket underlag som behövs inför en tillståndsansökan för verksamheter som ligger i anslutning till en grundvattenförekomst.

Läs mer på SGU:s hemsida.

Vad behöver du mer ta ställning till?

Här kan du se exempel på bedömningar av enskilda fall.