Aitik koppargruva

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

Yttranden och beslut

2014-11-24 Havs- och vattenmyndighetens komplettering till Mark- och miljööverdomstolen (M 10031-14) av överklagandet av mark- och miljödomstolens deldom

2014-10-31 Havs- och vattenmyndighetens överklagande av mark- och miljödomstolens deldom

2014-10-03 Mark- och miljödomstolens deldom Pdf, 2 MB. (M 3093-12)

2014-05-30 Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 1.5 MB. till mark- och miljödomstolen (M 3093-12)

2014-04-17 Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 2.6 MB. till mark- och miljödomstolen (M 3093-12)

2013-12-02 Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 1.4 MB. till mark- och miljödomstolen (M 3093-12)

Bakgrund

I mark- och miljödomstolen yrkade Havs- och vattenmyndigheten på avslag eftersom bolaget inte kunnat visa att en skada på Natura 2000-området Torne och Kalix älvssystem inte skulle uppkomma eller att miljökvalitetsnormer skulle kunna följas med de skyddsåtgärder som de åtagit sig att göra.

Boliden ansåg inte att hela verksamheten skulle prövas enligt Natura
2000-bestämmelserna (art- och habitatdirektivet) utan bara de delar som
tillkommit efter år 2001. Domstolen ansåg dock att tillräckliga
skyddsåtgärder kunder föreskrivas så att Natura-tillstånd liksom
tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken kunde lämnas för verksamheten.

Domstolen gav oss rätt i att hela verksamheten skulle prövas enligt art- och habitatdirektivet och föreskrev utsläppsvillkor till vatten för metaller som var i linje med vad vi föreslagit om tillstånd skulle medges. Dock medger villkoret för sulfat en fortsatt negativ påverkan på recipienten.

Det finns också stora osäkerheter i om efterbehandlingsmetoderna kan säkerställa att omgivande vattenmiljöer inte i framtiden kommer att skadas av utsläpp från gruvavfallet. Denna fråga har främst hanterats av Naturvårdsverket.


Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion