Smartare klimatinformation

Hitta på sidan

Smartare klimatinformation, SKI, är ett samarbete mellan HaV och Skogsstyrelsen med målet att skapa verktyg som gör det lättare att använda öppna data från Copernicus inom klimatanpassning.

Smartare klimatinformation

Det finns i dag stora mängder data som skulle kunna användas i arbetet med klimatanpassning. Samtidigt saknar många användare verktyg för att kunna nyttja dessa data.

HaV och Skogsstyrelsen fick under 2018 medel från SMHI för att ta fram verktyg som kan hjälpa användarna. Projektet redovisas i rapporten Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning.

Torka. Sprickor i lerig mark.

Samarbete inom skog och vatten

Många klimatanpassningsfrågor berör både skog och vatten. Genom SKI-projektet har HaV och Skogsstyrelsen samlat gemensam kunskap inom klimatanpassning. Kunskap som sedan kan komma fler till godo.

Skogsstyrelsen har under många år arbetat med satellitdata. Nya satellitdata sparas regelbundet på en server. På servern kan användare göra beräkningar på dessa data.

Fler kan jobba med stora datamängder

Servern har tidigare använts för övervakning av skog, främst av Skogsstyrelsen. Genom SKI-projektet breddas nyttan med det tidigare arbetet. Syftet är att även användare inom klimatanpassning ska få tillgång till både data och beräkningsmöjligheter.

I projektet har HaV bidragit med en QGIS-plugin för servern. QGIS är ett kartverktyg med öppen källkod som nyttjas av många användare i Sverige. Genom HaV:s bidrag kommer många fler kunna använda Skogsstyrelsens server.

Användningsområden

De data som samlas på Skogsstyrelsens server är främst satellitdata. Satellitbilderna kan användas både för att följa skeenden med endast någon dags fördröjning, men också för att se förändringar över längre tid. Till exempel för övervakning av bränder. Data kan också användas för att övervaka vattenförekomster, både under torka och vid översvämningar.

Torr mark, sprickor i lera.

Data kan till exempel användas för att övervaka vattenförekomster under torka.

Referensgrupp

För att få bättre koll på användarnas behov har en extern referensgrupp deltagit i projektet. Referensgruppen har bidragit med idéer, kunskap och testat verktyget under arbetets gång.

Vad händer nu?

Även om projektet har avslutats så kommer samarbetet Smartare klimatinformation att fortsätta. Skogsstyrelsen kommer att jobba vidare med sin infrastruktur i dialog med HaV och andra användare.

Kontaktinformation SKI-projektet

Anders Persson, GIS-specialist, Enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen.
Tel: 036-35 93 87
E-post: anders.persson@skogsstyrelsen.se

Thomas Klein, Utredare, Enheten för forskning och miljömål, Havs- och vattenmyndigheten.
Tel: 010-6986049
E-post: thomas.klein@havochvatten.se

Publicerad: 2018-09-27
Uppdaterad: 2019-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion