Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Miljökvalitetsnormer Tillstånd Vägledning Vattenbruk Tillsynsvägledning

Vattenbruksverksamhet omfattas av miljöbalkens krav

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Alla åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs.

Anmälnings- eller tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet

Den som bedriver en miljöfarlig verksamhet kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt för sin verksamhet. Vilken typ av verksamhet som berörs framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

För fiskodlingar eller övervintring av fisk gäller följande indelning av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 3 kap 1-2 §§ miljöprövningsförordningen. Det avser enbart odling av fisk och inte andra vattenlevande djur eller alger:

  • Fiskodling eller övervintring av fisk som förbrukar mer än 40 ton foder per år kräver tillstånd. Dessa ärenden prövas av Länsstyrelsen.
  • Fiskodling eller övervintring av fisk som förbrukar mer än 1,5 ton foder (men inte över 40 ton) per år är anmälningspliktigt och ska anmälas till berörd kommun.

En verksamhet kan omfattas av flera verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen. Det kan till exempel gälla en fiskodling som också ska utföra slakt av den fisk som odlas.

Även om tillståndsplikt inte föreligger, får tillsynsmyndigheten i vissa fall förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Det gäller om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön, enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken.

För anmälningspliktiga verksamheter gäller alltid att den myndighet som handlägger ett anmälningsärende också ska pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Vid denna prövning ska myndigheten ta hänsyn till kriterier angivna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten bedömer att verksamheten eller åtgärden ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd, enligt 26 a § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det är länsstyrelsen som genom sin miljöprövningsdelegation fattar beslut i tillståndsärenden, enligt 1 kap. 6 § 2 st miljöprövningsförordningen, 7 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer. Anmälningar handläggs däremot av berörd kommun.

Andra krav på tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken

Utöver prövningsplikt för miljöfarlig verksamhet kan ett vattenbruk omfattas av andra krav på prövning i miljöbalken. Det gäller exempelvis

  • tillståndsprövning enligt 7 kap. 28a § miljöbalken (Natura 2000-prövning),
  • prövning av strandskyddsdispens enligt 7 kap. eller
  • prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. exempelvis avseende vattenuttag.

När miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas

Med tillståndsplikten följer ett generellt krav på upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vad en MKB ska innehålla och hur processen ska gå till framgår av 6 kap. miljöbalken.

Tillsyn

Tillsynen utgår från 26 kap. miljöbalken. Tillsynen handlar om att se till att bestämmelser i miljöbalken och tillhörande föreskrifter följs. Därigenom bidrar tillsynen även till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Läs mer om miljökvalitetsmålen på Miljömålsportalen.

De miljökvalitetsmål som framförallt berör vattenbruket är:

  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Giftfri miljö

Tillsynsmyndighet

Hur den operativa tillsynen är fördelad mellan olika tillsynsmyndigheter framgår av 26 kap. miljöbalken och miljötillsynsförordningen.

Med operativ tillsyn menas, enligt miljötillsynsförordningen, tillsyn som utövas direkt mot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd.

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för tillståndpliktiga fiskodlingar och anläggningar för övervintring av fisk samt för vattenverksamhet. Denna tillsyn får överlåtas åt en kommunal nämnd om kommunfullmäktige begär det och vissa omständigheter är uppfyllda, enligt 1 kap. 18 - 20 §§, 2 kap. 29 § miljötillsynsförordningen.

Kommunen är operativ tillsynsmyndighet för anmälningspliktiga fiskodlingar och anläggningar för övervintring av fisk samt sådana vattenbruk som inte kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet, enligt 26 kap. 3 § miljöbalken.

Avgift för tillsyn och prövning

Länsstyrelsens avgifter för prövning och tillsyn regleras genom förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.   

Kommunala myndigheters avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun, med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Miljökvalitetsnormer Tillstånd Vägledning Vattenbruk Tillsynsvägledning

Publicerad: 2014-07-04
Uppdaterad: 2015-09-28

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen