Sökresultat

 • Fritidsfiske (47)
 • Mer än ett år sedan (47)
 • Fiskar (7)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (2)
 • Visa fler
 • Föreskrift (1)
 • Handel (2)
 • Kattegatt (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Miljöövervakning (4)
 • Publikation (21)
 • Rapport (7)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (15)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (8)
 • Statistik (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (24)
 • Östersjön (4)

 • Sport- och fritidsfiske (15)
 • Arter (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (2)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (22)

 • Faktasida (23)
 • Publikation (21)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Att släppa tillbaka fisken levande

Att släppa tillbaka fisken levande

Många fiskarter är fredade under vissa perioder eller i vissa områden. En del hotade arter är fredade hela året. Om du får en fredad fisk på kroken måste du släppa tillbaka den i vattnet. Hantera fisken rätt så ökar du chansen att den överlever.

Faktasida: Buskär-Tanneskär

Buskär-Tanneskär

För att skapa säkrare farleder in till Göteborgs hamn uppstod ett behov av att spränga bort grunda hårdbottnar. Men hårdbottnarna ansågs också vara mycket värdefulla för bland annat hummer. För att kompensera ingreppen i den marina miljön konstruerades sju stycken konstgjorda rev utanför hamninloppet vid Buskär och Tanneskär

Faktasida: Clean nordic oceans (CNO)

Clean nordic oceans (CNO)

Havs- och vattenmyndigheten deltar i ett nordiskt projekt, Clean Nordic Oceans, CNO, som samarbetar för att minska effekterna av förlorade fiskredskap och att samla kunskap om hur problemet kan minskas. CNO har gjort tre kortfilmer som berättar vad spökfiske är och hur fritidsfiskare kan minska risken att förlora sina nät samt hur de kan göra om en olycka inträffar.

Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.

Publikation: FINFO 2005:4 Etiska och biologiska aspekter på Catch and Release

FINFO 2005:4 Etiska och biologiska aspekter på Catch and Release

Återutsättning av fisk i samband med fiske kan ske av flera olika skäl. Inom sportfisket har utsättning blivit vanligare när fiskeaktivitetens enda syfte är att fånga fisken för att därefter återutsätta den levande. Någon vedertagen svensk beteckning för detta specifika sätt att fiska finns inte och vi använder därför den engelska termen catch and release, förkortat c&r.

Publikation: FINFO 2008:2 Fritidsfiskebaserat företagande i Sverige

FINFO 2008:2 Fritidsfiskebaserat företagande i Sverige

I rapporten redovisas statistik över den fritidsfiskebaserade verksamheten i Sverige 2006. Statistiken bygger på en enkätundersökning som gick ut till 5 000 företag, och presenteras både för landet som helhet och uppdelat på NUTS II-regioner.

Publikation: FINFO 2009:1 Fem studier om fritidsfiske 2002-2007

FINFO 2009:1 Fem studier om fritidsfiske 2002-2007

En rapport från Fiskeriverket innehållande fem delrapporter: Fritidsfiskets utövare 2006 Barns och ungdomars fiskevanor Hummerfiskets omfattning hösten 2007 Fritidsfiskets nätfångster av öring i Bottenhavet och Bottenviken Husbehovsfiske i Skagerack

Publikation: Faror med levande agn

Faror med levande agn

Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (resurs- och miljööversikt)

Nu kan du läsa den elfte utgåvan av den samlade översikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.