Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.

Sammanfattning

Ett tillämpande av EU:s gränsvärden för dioxiner och dioxinlika PCB:er innebär en betydande omställning för framför allt det norrländska yrkesfisket, som redan i dag är på stark tillbakagång.

Med detta försvåras situationen ytterligare för egenföretagare som valt att leva och verka i glesbygd och som använder fisket som ett av flera ben att stå på ekonomiskt.

Även beredningsindustrin, det vill säga främst surströmmingssalterierna, står inför en utmaning att ställa om produktionen till en annan råvarusituation, och att få acceptans från marknaden för en modifierad produkt.

Turistnäringen kan påverkas negativt av en minskande tillgång på lokalt fångad fisk i de traditionella fiskelägena och det finns en risk att marknadsföringen av fritidsfiske också påverkas negativt av ett saluförbud för lax.

Möjligheter finns samtidigt att ytterligare vidareutveckla ett turistfiske på lax och öring som kan innebära större ekonomiskt värde jämfört med det kvarvarande yrkesfisket.