FINFO 2005:4 Etiska och biologiska aspekter på Catch and Release

Återutsättning av fisk i samband med fiske kan ske av flera olika skäl. Inom sportfisket har utsättning blivit vanligare när fiskeaktivitetens enda syfte är att fånga fisken för att därefter återutsätta den levande. Någon vedertagen svensk beteckning för detta specifika sätt att fiska finns inte och vi använder därför den engelska termen catch and release, förkortat c&r.

Författare

Håkan Westerberg, Fiskeriverket
Petra Andersson, Göteborgs Universitet

Sammanfattning

Återutsättning av fisk i samband med fiske kan ske av flera olika skäl. Inom sportfisket har utsättning blivit vanligare när fiskeaktivitetens enda syfte är att fånga fisken för att därefter återutsätta den levande. Någon vedertagen svensk beteckning för detta specifika sätt att fiska finns inte och vi använder därför den engelska termen catch and release, förkortat c&r.

Catch and release som fiskemetod aktualiserar flera frågor – dels förvaltningsaspekter på ett fiske som till synes inte har någon inverkan på beståndet, dels etiska frågor kring det berättigade i att utsätta djur för eventuellt lidande för att uppfylla ett mänskligt upplevelsebehov. Tillsammans med institutionen för praktiska filosofi vid Göteborgs Universitet arrangerade Fiskeriverket en seminarieserie år 2003 för att diskutera dessa frågor.

Denna Finfo ger ett referat av föredragen och diskussionerna under seminarieserien samt filosofen Petra Anderssons sammanfattande analys av de miljöetiska frågorna kring c&r. Slutsatserna vad gäller fiskeriförvaltning är att det inte finns någon saklig grund för att särbehandla c&r när det gäller regleringen av fisket. Skälet är osäkerheten om effekten av hanteringen vid c&r på fiskens fortsatta överlevnad och konkurrensförmåga. Vad gäller de etiska frågorna är slutsatserna inte entydiga.

Ur miljöetisk synvinkel tycks människans behållning av c&r uppväga de negativa miljöeffekterna om hanteringen av fisken sker på ett ansvarsfullt sätt. Det är emellertid fortfarande inte fullt klarlagt om fiskar känner lidande vid fångst. Med djuretiska utgångspunkter finns därför inte något klart ställningstagande för eller emot c&r.