FINFO 2008:2 Fritidsfiskebaserat företagande i Sverige

I rapporten redovisas statistik över den fritidsfiskebaserade verksamheten i Sverige 2006. Statistiken bygger på en enkätundersökning som gick ut till 5 000 företag, och presenteras både för landet som helhet och uppdelat på NUTS II-regioner.

Omslag till rapport. Illustration.

Författare

Anton Paulrud, Fiskeriverket
Staffan Waldo, Livsmedelsekonomiska Institutet

Sammanfattning

I rapporten redovisas statistik över den fritidsfiskebaserade verksamheten i Sverige 2006. Statistiken bygger på en enkätundersökning som gick ut till 5 000 företag, och presenteras både för landet som helhet och uppdelat på NUTS 2-regioner. NUTS står för Nomenclature of Territorial Units for Statistics och är en geografisk standard utvecklad av EU för att kunna göra statistiska jämförelser.

Delar av den statistik som presenteras här har tidigare redovisats i Fiskeriverkets rapport Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet (2008) . Resultaten visar att det i Sverige under 2006 fanns drygt 1 300 företag med helt eller delvis fritidsfiskerelaterad verksamhet och de hade en sammanlagd omsättning på knappt 500 miljoner kr. En uppföljningsstudie visar dock att den verkliga omfattningen troligtvis är den dubbla.

Fritidsfiskebaserad verksamhet innefattar varor och tjänster som säljs i anslutning till en fisketur. De verksamheter som flest företag angett att de har är mat och logi, guidning, uthyrning av båtar och uthyrning av fiskevatten. Många av företagen har inte bara fritidsfiskerelaterad verksamhet utan även annan turismverksamhet eller jord- eller skogsbruk.

Företagen hade generellt en positiv syn på de framtida utvecklingsmöjligheterna – drygt 50 procent angav att de tror att omsättningen kommer att öka under de närmaste tre åren. Den positiva synen gäller både för företag i olika regioner och för olika typer av fritidsfiskerelaterad verksamhet.