Sökresultat

 • Fritidsfiske (87)
 • Fiskar (18)
 • Fiskevård (11)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (4)
 • Föreskrift (4)
 • Visa fler
 • Handel (2)
 • Kattegatt (9)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Organisation (1)
 • Publikation (25)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (35)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (9)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (10)
 • Statistik (10)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (45)
 • Östersjön (12)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (35)
 • Arter (1)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Föreskrifter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (8)
 • Kartor och Gis (2)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (27)

 • Faktasida (58)
 • Publikation (26)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (10)
 • Senaste året (41)
 • Mer än ett år sedan (46)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Minimi- och maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

Publikation: Att släppa tillbaka fisken levande

Att släppa tillbaka fisken levande

Många fiskarter är fredade under vissa perioder eller i vissa områden. En del hotade arter är fredade hela året. Om du får en fredad fisk på kroken måste du släppa tillbaka den i vattnet. Hantera fisken rätt så ökar du chansen att den överlever.

Faktasida: Buskär-Tanneskär

Buskär-Tanneskär

För att skapa säkrare farleder in till Göteborgs hamn uppstod ett behov av att spränga bort grunda hårdbottnar. Men hårdbottnarna ansågs också vara mycket värdefulla för bland annat hummer. För att kompensera ingreppen i den marina miljön konstruerades sju stycken konstgjorda rev utanför hamninloppet vid Buskär och Tanneskär

Faktasida: Clean nordic oceans (CNO)

Clean nordic oceans (CNO)

Havs- och vattenmyndigheten deltar i ett nordiskt projekt, Clean Nordic Oceans, CNO, som samarbetar för att minska effekterna av förlorade fiskredskap och att samla kunskap om hur problemet kan minskas. CNO har gjort tre kortfilmer som berättar vad spökfiske är och hur fritidsfiskare kan minska risken att förlora sina nät samt hur de kan göra om en olycka inträffar.

Faktasida: Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Data Collection Framework, DCF, är en ram för att EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.

Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.

Publikation: FINFO 2005:4 Etiska och biologiska aspekter på Catch and Release

FINFO 2005:4 Etiska och biologiska aspekter på Catch and Release

Återutsättning av fisk i samband med fiske kan ske av flera olika skäl. Inom sportfisket har utsättning blivit vanligare när fiskeaktivitetens enda syfte är att fånga fisken för att därefter återutsätta den levande. Någon vedertagen svensk beteckning för detta specifika sätt att fiska finns inte och vi använder därför den engelska termen catch and release, förkortat c&r.

Publikation: FINFO 2008:2 Fritidsfiskebaserat företagande i Sverige

FINFO 2008:2 Fritidsfiskebaserat företagande i Sverige

I rapporten redovisas statistik över den fritidsfiskebaserade verksamheten i Sverige 2006. Statistiken bygger på en enkätundersökning som gick ut till 5 000 företag, och presenteras både för landet som helhet och uppdelat på NUTS II-regioner.

Publikation: FINFO 2009:1 Fem studier om fritidsfiske 2002-2007

FINFO 2009:1 Fem studier om fritidsfiske 2002-2007

En rapport från Fiskeriverket innehållande fem delrapporter: Fritidsfiskets utövare 2006 Barns och ungdomars fiskevanor Hummerfiskets omfattning hösten 2007 Fritidsfiskets nätfångster av öring i Bottenhavet och Bottenviken Husbehovsfiske i Skagerack

Faktasida: Fakta om fritidsfiske

Fakta om fritidsfiske

Varje år ägnar cirka 1,6 miljoner svenskar sin fritid åt fiske i hav, sjöar och vattendrag. En tredjedel av utövarna är kvinnor. Att fritidsfiske är så populärt beror förstås på att Sverige är ett land rikt på sjöar, vattendrag och kustvatten. Vår unika allemansrätt och svenskarnas generellt stora intresse för friluftsliv är en annan förklaring.