1. Publicerad: 26 januari 2015 Uppdaterad: 27 juni 2019

  Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

 2. Publicerad: 19 februari 2020 Uppdaterad: 10 maj 2021

  Arbetet med att uppdatera åtgärdsprogrammet pågår under 2019-2021. Programmet ska fastställas av HaV senast den 31 december 2021.

 3. Publicerad: 18 april 2016 Uppdaterad: 4 februari 2019

  Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och ser till att goda erfarenheter sprids i regionen. Vi medverkar i att genomföra strategin.

 4. Publicerad: 25 maj 2021

  Åtgärdssamordnaren Robert Andersson tyckte det var ett magiskt ögonblick att för första gången se vattnet rinna genom de nyskapade svämplanen och våtmarkerna. Nu fortsätter arbetet med detaljer samt att förbereda för bete längs ån.

 5. Denna rapport baseras på redovisningen av två separata regeringsuppdrag "Åtgärdsprogram för marina arter och skalddjur" samt "Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala stammar" som överlämnades till regeringen den 1 mars 2007.

 6. Publicerad: 24 oktober 2019 Uppdaterad: 16 april 2020

  Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Havsmiljöinstitutet bjuder in dig som forskar eller arbetar inom förvaltning till en tvådagarskonferens om åtgärder för havsmiljön.

 7. Publicerad: 21 december 2015 Uppdaterad: 1 januari 2020

 8. Publicerad: 25 januari 2016

  Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

 9. Publicerad: 21 december 2017 Uppdaterad: 1 januari 2020

 10. Publicerad: 19 februari 2020 Uppdaterad: 10 maj 2021

  På denna sida publicerar vi möten, forum och konferenser som vi arrangerar med anledning av åtgärdsprogrammets uppdatering, eller där vi presenenterar arbetet.