1. Publicerad: 4 juli 2014 Uppdaterad: 24 oktober 2019

  Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

 2. Publicerad: 4 juli 2014 Uppdaterad: 21 augusti 2019

  Vattenbruk innebär odling av vattenlevande djur och växter som exempelvis fiskar, alger, blöt-, mantel- och kräftdjur. Odlingen kan bedrivas i havet, i sjöar och i landbaserade anläggningar. De vanligaste vattenbruken i Sverige är traditionella kassodlingar av fisk och odling av musslor.

 3. Publicerad: 11 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har fått i uppdrag från regeringen att ta fram en gemensam strategi för vattenbruk, yrkes- och fritidsfiske. Tre olika strategier ska nu bli en.

 4. Publicerad: 19 februari 2018 Uppdaterad: 13 mars 2018

  Här samlar vi domar för intressanta rättsfall om vattenbruk

 5. Publicerad: 7 januari 2015 Uppdaterad: 31 oktober 2017

  För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.

 6. Här hittar du rapporter om vattenbruk. Fler rapporter hittar du på sidan Publikationer .

 7. Publicerad: 29 mars 2018 Uppdaterad: 29 maj 2019

  Rapporten är en kunskapssammanställning om odlingstekniker och dess belastning/påverkan på miljön utifrån naturvetenskapliga aspekter och publicerade data.

 8. Publicerad: 8 maj 2019

  Naturvårdsverkets allmänna råd om fiskodling (AR 93:10) upphörde att gälla den 1 april 2019. I redan befintliga tillstånd hänvisas ibland till dessa. Här förklarar vi HaV:s inställning av hur villkoren nu ska tillämpas.

 9. Publicerad: 21 november 2013

 10. Publicerad: 13 mars 2018 Uppdaterad: 22 mars 2018

  Miljömål: M 8374-15