1. Publicerad: 5 maj 2017 Uppdaterad: 15 april 2019

  Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

 2. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

  Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

 3. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

  E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

 4. Publicerad: 6 oktober 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

  Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

 5. Publicerad: 21 juni 2018 Uppdaterad: 15 april 2019

  Referat av MÖD:s dom den 12 juni 2018 i mål M 5186-17 gällande anpassad tappning i Mölndalsån

 6. Publicerad: 2 december 2015

  Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

 7. Publicerad: 2 december 2015

  Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

 8. Publicerad: 2 december 2015

  Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

 9. Publicerad: 2 december 2015

  Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

 10. Publicerad: 2 december 2015

  Tillstånd till vattenkraftverk