Sökresultat

 • Tillstånd (39)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (5)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (6)
 • Visa fler
 • Muddring (4)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Remiss (1)
 • Små avlopp (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattenkraft (16)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (23)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (2)
 • Yttrande (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Vägledningar (10)
 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (2)

 • Dokument (18)
 • Faktasida (16)
 • Publikation (2)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (28)
 • Mer än ett år sedan (11)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rättsfall

Rättsfall

Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

Faktasida: Miljöeffekter av muddring och dumpning

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

Faktasida: Prövning av vattenverksamhet

Prövning av vattenverksamhet

För prövning av vattenverksamheter finns det vissa specialbestämmelser.

Faktasida: Rapporter om små avlopp

Rapporter om små avlopp

Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: Omprövning och återkallelse av tillstånd

Omprövning och återkallelse av tillstånd

Regler om återkallande och omprövning av tillstånd finns i 24 kapitlet i miljöbalken. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen kan ansöka hos mark- och miljödomstol att ett tillstånd ska återkallas eller omprövas.

Faktasida: Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Myndigheten deltar i ansökningar om vissa tillstånd och dispenser inom miljöbalkens område. Prövningarna handlar huvudsakligen om tillståndsansökningar enligt 11:e kapitlet (vattenverksamhet) och 9:e kapitlet (miljöfarlig verksamhet) i miljöbalken.

Dokument: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Dokument: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.