Sökresultat

 • Skyddade områden (14)
 • Publikationer (14)
 • Publikation (14)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Visa fler
 • Kattegatt (2)
 • Publikation (14)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (1)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (5)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (13)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan

Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan

Denna rapport har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området.

Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Publikation: Manual för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden

Manual för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden

Syftet med denna manual är att beskriva länsstyrelsernas del av uppföljningsarbetets gång och tillhandahålla en verktygslåda av metoder för uppföljning av områdesvisa målindikatorer kopplade till marina naturtyper.

Publikation: Möjligheter till och konsekvenser av fiskefria områden

Möjligheter till och konsekvenser av fiskefria områden

Uppdraget att senast 2010 införa tre fiskefria områden i vardera Östersjön och Västerhavet har påbörjats.

Publikation: FINFO 2001:6 SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA)

FINFO 2001:6 SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA)

Projekt SILVA (SkyddsrIdåer Längs VAttendrag) genomfördes 1995-2000 för att studera hur avverkningar längs vattendrag kan utformas för att minimera påverkan på fisk samt övriga vattenlevande djur och växter.

Publikation: FINFO 2006:1 Områden av riksintresse för yrkesfisket

FINFO 2006:1 Områden av riksintresse för yrkesfisket

Fiskeriverket har reviderat områden av riksintresse för yrkesfisket. Sedan områdena pekades ut 1991 har svenskt fiske genomgått stora förändringar samtidigt som fiskarenas skyldigheter att lämna fångstuppgifter gjort det möjligt att bättre analysera fiskets rumsliga fördelning.

Publikation: Test av olika fjärranalysmetoder och underlag för baskartering av Natura 2000-naturtypen ler- och sandbottnar (1140)

Test av olika fjärranalysmetoder och underlag för baskartering av Natura 2000-naturtypen ler- och sandbottnar (1140)

Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem hav.

Publikation: Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

The aim of the study was to use empirical data on larval traits and model tools to identify new areas that could be added to the existing MPA-network in the Skagerrak- Kattegat-Danish Strait area that would best enhance larval connectivity in the network.

Publikation: Fiske och Natura 2000

Fiske och Natura 2000

Fiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område kan under vissa omständigheter riskera att skada områdets skyddsvärden. För att undvika skada finns ett behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske.

Publikation: Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.