Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat. 

Analys av bevarandevärden i Kattegatt. Omslag.

För att uppfylla krav inom EU:s havsmiljödirektiv är det viktigt att skydda mjukbottnar som möjliggör liv åt hotade arter och livsmiljöer. I den här rapporten redogörs förutsättningar och möjliga processer för etablering av skyddade områden och lämpliga bevarandeåtgärder i Kattegatt.

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har i 2016 års regleringsbrev fått i uppdrag att analysera bevarandevärden kopplade till mjukbotten i torskfredningsområdet i Kattegatt. Vid en uppdragsdialog med Regeringskansliet tydliggjordes att uppdraget justerats så att analysen skulle omfatta hela Kattegatt.

Analysen av bevarandevärdena i Kattegatt består i en sammanställning av befintliga underlag. I området pågår ytterligare undersökningar som ännu inte är färdigställda. Samtidigt arbetar länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland med ett särskilt åtgärdsprojekt som syftar till att ta fram en strategi för skydd och förvaltning av marina områden i Västerhavet.

I regeringsuppdraget har Havs- och vattenmyndigheten identifierat områden som innehåller livsmiljöer och arter som möter kriterierna i Ospars och Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat. Underlag finns emellertid endast för en del av Kattegatt i dagsläget, vilket begränsar möjligheter till att föreslå områden utifrån bevarandevärden.

Ett av dessa områden i den svenska delen av Kattegatt bedöms i nuläget även som lämpligt att rapportera som Marine Protected Area (MPA) till Ospar och Helcom. Havs- och vattenmyndigheten redovisar i denna rapport även ett förslag till process för fortsatt arbete med lämpliga bevarandeåtgärder i området. Vid den preliminära avgränsningen av området har hänsyn tagits till den pågående processen mellan Sverige och Danmark om skydd av torsken i Kattegatt då en avvägning mellan olika intressen gjorts.

Myndigheten vill särskilt påpeka att det kan finnas ytterligare områden i Kattegatt som kan möta kriterierna i Ospars och Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat. Länsstyrelserna i Västerhavet kan i sin kommande strategi för skydd och förvaltning av marina områden identifiera ytterligare områden som kan komma ifråga för skydd.

Publicerad: 2016-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion