Sökresultat

 • Skyddade områden (50)
 • Dricksvatten (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (8)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (10)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Kattegatt (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (14)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (6)
 • Regler (3)
 • Riksintresse (6)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (15)
 • Övergödning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Skyddade områden (16)
 • Vägledningar (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Publikationer (14)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (32)
 • Publikation (14)
 • Regeringsuppdrag (3)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (22)
 • Mer än ett år sedan (28)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Faktasida: Riksintresse yrkesfisket

Riksintresse yrkesfisket

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar.

Faktasida: Bratten

Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Faktasida: Nationell marin kartering

Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.

Faktasida: Samarbete med Sydafrika

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.

Faktasida: Kosterfjorden - Väderöfjorden

Kosterfjorden - Väderöfjorden

Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns i området Kosterfjorden - Väderöfjorden. Det är unika naturvärden och därför är det viktigt att fisket här bedrivs på ett sätt så att dessa inte skadas.

Faktasida: Fiskereglering i skyddade områden

Fiskereglering i skyddade områden

Vi arbetar strategiskt med att reglera fiske i de marina skyddade områdena, och arbetet med att ta fram lämpliga åtgärder för att minska fiskets negativa påverkan på bevarandevärdena pågår löpande.

Faktasida: Fiskefria områden

Fiskefria områden

Fiskefria områden kan vara en bra komplettering till andra fiskeregleringar för att hjälpa lokala fiskbestånd som påverkats av högt fisketryck. Det kan ge en förhållandevis snabb återhämtning av försvagade bestånd.

Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Faktasida: Marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan (2018)

Marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera områden som kan utgöra marina skyddade områden med ett starkt skydd utan lokal mänsklig påverkan.