Sökresultat

 • Skyddade områden (49)
 • Anslag (1)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (2)
 • Visa fler
 • Fiskevård (8)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (10)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Kattegatt (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (14)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (6)
 • Regler (3)
 • Riksintresse (5)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Sötvatten (2)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (15)
 • Övergödning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Skyddade områden (16)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Publikationer (14)

 • Faktasida (32)
 • Publikation (14)
 • Regeringsuppdrag (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (19)
 • Mer än ett år sedan (30)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Faktasida: Regional miljöövervakning

Regional miljöövervakning

Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.

Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Faktasida: Skyddade områden

Skyddade områden

Våra ekosystem är utsatta för olika slags störningar och påverkan. Det kan leda till att värdefulla livsmiljöer och arter försvinner. Vi ansvarar för den biologiska mångfalden i hav, sjöar och vattendrag. Det innefattar även skydd av naturtyper och arter i dessa miljöer.

Faktasida: Områden av riksintresse

Områden av riksintresse

När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets syfte eller värden. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken.

Faktasida: Skydd av värdefulla kust- och havsområden

Skydd av värdefulla kust- och havsområden

Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att skydda värdefulla kust- och havsmiljöer. För Nordostatlanten gäller Ospar och de skyddade områdena kallas Marine Protected Areas, MPA. I Östersjön finns Helcom och områdena heter i stället Helcom MPA.

Faktasida: Stöd till fiske och vattenbruk

Stöd till fiske och vattenbruk

Havs- och fiskeriprogrammet 2014 - 2020 består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Publikation: Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan

Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan

Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området.

Faktasida: Riksintresse yrkesfisket

Riksintresse yrkesfisket

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar.

Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.