1. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 11 juli 2019

  Enheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

 2. Publicerad: 29 maj 2018

  Enheten ansvarar bland annat för ny- och vidareutveckling av myndighetens informationssystem.

 3. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 27 december 2017

  Enheten samordnar myndighetens arbete med Agenda 2030, politiken för global utveckling och internationellt utvecklingssamarbete.

 4. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 4 juli 2016

  Enhetens ansvarsområde omfattar myndighetens behov av miljöövervakning och datainsamling i hav och sötvatten.

 5. Publicerad: 2 mars 2018 Uppdaterad: 9 augusti 2018

  Enheten ansvarar bland annat för arkiv, diarium, lokalvård och reception.

 6. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 23 februari 2015

  Ekonomienheten ger stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor och ansvarar för utveckling och anpassning av ekonomisystem. Enheten ansvarar för redovisning, ekonomisk uppföljning, underlag till budgetarbetet, delårsrapport och bokslut.

 7. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 18 oktober 2019

  Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

 8. Publicerad: 29 maj 2018

  Enheten ansvarar bland annat för IT-strategisk planering, strategisk arkitektur, informationssäkerhet och processtöd.

 9. Publicerad: 29 maj 2018

  Enheten ansvarar bland annat för användarsupport, förvaltning och drift av myndighetens informationssystem och tekniska infrastruktur.

 10. Publicerad: 14 oktober 2013

  Enheten ansvarar bland annat för samordna myndighetens behov av forskning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen samt samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik.