Sökresultat

 • Miljöövervakning (101)
 • Mer än ett år sedan (101)
 • Anslag (3)
 • Badvatten (4)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (11)
 • Forskning (3)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (2)
 • Föreskrift (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Programområde Kust och Hav (42)
 • Programområde Sötvatten (26)
 • Publikation (47)
 • Rapport (21)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (1)
 • Sötvatten (5)
 • Undersökningstyper (45)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)

 • Vägledningar (45)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (47)

 • Faktasida (56)
 • Publikation (41)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Återrapportering: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2

Rapportering av användningen av anslag 1:2.

Faktasida: Sötvatten

Sötvatten

Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Faktasida: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Dokument: Växtplankton

Växtplankton

Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.

Dokument: Pelagial fisk och stora djurplankton

Pelagial fisk och stora djurplankton

Syftet med denna undersökningstyp är att med hjälp av ekolodningar längs förutbestämda linjer beräkna mängden fisk i den fria vattenmassan i havsfjärdar och sjöar.

Dokument: Djurplankton i sjöar

Djurplankton i sjöar

Djurplanktonsamhällen förändras vid många olika miljöförändringar, till exempel övergödning, försurning, kontaminering med metaller och förändringar av fiskfaunans sammansättning. En analys av djurplanktonsamhällen ger därför information om effekter av olika typer av miljöstörningar.

Dokument: Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Övervakning av djurplankton visar på övergödning och andra miljöförändringar.

Publikation: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:1 Fjällbacka

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:1 Fjällbacka

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Fjällbacka i Västerhavet.