Sökresultat

 • Miljöövervakning (194)
 • Anslag (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (5)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Ekonomi (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (24)
 • Forskning (7)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (6)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (6)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Miljöbalken (2)
 • Miljödata (19)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljömål (3)
 • Programområde Kust och Hav (63)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (63)
 • Rapport (27)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (3)
 • Sötvatten (22)
 • Undersökningstyper (72)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (5)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (9)
 • Övergödning (6)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (73)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (31)
 • Data och statistik (13)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (5)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (63)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (130)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (58)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (56)
 • Senaste året (135)
 • Mer än ett år sedan (59)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Besök hos våra datavärdar

Besök hos våra datavärdar

Svensk akvatisk miljöövervakning resulterar varje år i miljontals mätvärden som beskriver tillståndet i miljön vid mättillfället. Mätvärdena utgör efter förädling beslutsunderlag för åtgärder.

Faktasida: Miljöövervakningsdata, datavärdskap och åtkomst av data

Miljöövervakningsdata, datavärdskap och åtkomst av data

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Därför har HaV och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Publikation: Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö

Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö

Syftet med rapporten är att beskriva ett övervakningsprogram baserat på representativa provtagningar för att analysera bottenfaunans status och förändringar i Sveriges kust- och havsområden.

Publikation: Faktablad för integrerad kustfiskövervakning i Fjällbacka

Faktablad för integrerad kustfiskövervakning i Fjällbacka

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Fjällbacka har nu rapporterats för åren 1989-2015.

Faktasida: Syftet med miljöövervakning

Syftet med miljöövervakning

Miljöövervakningens syfte är att beskriva miljötillståndet, att visa om miljökvalitetsmålen uppfylls samt att varna för störningar i miljön.

Faktasida: Miljöövervakning - hur styrs samordningen

Miljöövervakning - hur styrs samordningen

Samordning är ett vitt begrepp och kan styras på många sätt. Dessa kan grovt delas in i fyra kategorier: legala, finansiella, gemensamma mål, och informativa.

Faktasida: Samordning av miljöövervakning

Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

Faktasida: Miljöövervakning

Miljöövervakning

Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen. Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

Faktasida: Kvalitetssystem för miljöövervakning

Kvalitetssystem för miljöövervakning

Resultaten från miljöövervakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. För att kunna tillgodose dessa krav har ett kvalitetssystem utvecklats för den samordnade miljöövervakningen.

Faktasida: Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakningen har en central roll för kvalitetssäkringen av miljöövervakningen. Den är ett styrinstrument för att skapa enhetlighet och effektivitet i strategier och metoder och ska ge samordning och jämförbarhet av miljöövervakning på nationell och regional nivå.

Sidansvarig: Webbredaktionen