Sökresultat

Miljöövervakning (190)
Anslag (4)
Arter med åtgärdsprogram (1)
Badvatten (5)
Bedömningsgrunder (4)
Blanketter (1)
Farliga ämnen (2)
Fiskar (14)
Forskning (6)
Fredade arter (1)
Fritidsfiske (4)
Främmande arter (7)
Föreskrift (2)
Försurning (6)
Gis (2)
Grundvatten (5)
Havsförvaltning (3)
Havsmiljödirektivet (3)
Havsplanering (3)
Internationellt arbete (1)
Kattegatt (1)
Klimat (3)
Marin kartering (1)
Miljödata (18)
Miljökvalitetsnormer (1)
Programområde Kust och Hav (61)
Programområde Sötvatten (64)
Publikation (59)
Rapport (28)
Regeringsuppdrag (8)
Ryggradslösa djur (4)
Skagerrak (1)
Skräp/marint skräp (1)
Skyddade områden (2)
Statistik (3)
Sötvatten (22)
Undersökningstyper (72)
Vattendirektivet (3)
Vattenförvaltning (7)
Vägledning (4)
Yrkesfiske (4)
Åtgärdsprogram (1)
Östersjön (5)
Övergödning (6)

Miljöhot (1)
Vägledningar (73)
Föreskrifter (1)
Samordningsområden (4)
Miljöövervakning (32)
Data och statistik (13)
Kartor och Gis (1)
Miljömål och direktiv (1)
Vårt uppdrag (5)
Regeringsuppdrag (5)
Publikationer (59)

Faktasida (130)
Publikation (53)
Regeringsuppdrag (5)
Återrapportering (2)

Senaste veckan (13)
Senaste månaden (14)
Senaste året (144)
Mer än ett år sedan (46)

Sortera på relevans
Sortera på sidans namn

Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.

Undersökningstyper för miljöövervakning

Här kan du hitta undersökningstyper för de programområden som HaV ansvarar för.

Provfiske i sjöar

Genom att fisk ofta återfinns överst i sjöarnas födoväv ger fiskfaunan en integrerad bild av den akvatiska miljön.

Växtplankton

Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.

Pelagial fisk och stora djurplankton

Syftet med denna undersökningstyp är att med hjälp av ekolodningar längs förutbestämda linjer beräkna mängden fisk i den fria vattenmassan i havsfjärdar och sjöar.

Djurplankton i sjöar

Djurplanktonsamhällen förändras vid många olika miljöförändringar, till exempel övergödning, försurning, kontaminering med metaller och förändringar av fiskfaunans sammansättning. En analys av djurplanktonsamhällen ger därför information om effekter av olika typer av miljöstörningar.

Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Övervakning av djurplankton visar på övergödning och andra miljöförändringar.

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad version Registret senast uppdaterat: 2016-01-27 Bemyndigande : 7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2

Rapportering av användningen av anslag 1:2.

Sötvatten

Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.