1. Rapportering av användningen av anslag 1:2.

 2. Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

 3. Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

 4. Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

 5. Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

 6. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 18 april 2018

  Undersökningstypen beskriver sjöstränders biotoper med inriktning på deras värde för biologisk mångfald, samt fastställer de olika biotopernas förekomst och utbredning.

 7. Publicerad: 27 december 2018 Uppdaterad: 31 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

 8. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 28 maj 2019

  För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

 9. Publicerad: 11 februari 2014

  Den parameter som direkt mäter surhetsgraden i vattnet är pH. Det finns dock svårigheter med de vanliga metoderna som används för att mäta pH.

 10. Publicerad: 25 november 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.