Sökresultat

 • Miljöövervakning (193)
 • Anslag (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (4)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Ekonomi (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (30)
 • Forskning (8)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (7)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (8)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsmiljödirektivet (4)
 • Havsplanering (3)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kalkning (5)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Miljöbalken (2)
 • Miljödata (18)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljömål (4)
 • Programområde Kust och Hav (61)
 • Programområde Sötvatten (62)
 • Publikation (63)
 • Rapport (26)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (3)
 • Sötvatten (21)
 • Undersökningstyper (71)
 • Vattendirektivet (3)
 • Vattenförvaltning (8)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (4)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (10)
 • Övergödning (7)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (72)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (31)
 • Data och statistik (13)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Vårt uppdrag (5)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (63)

 • Faktasida (125)
 • Publikation (63)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remiss (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (11)
 • Senaste året (114)
 • Mer än ett år sedan (79)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Standardisering av metoder för miljöinformation

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiseringsorganisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade den 28 maj att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Publikation: Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.

Faktasida: Undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder

Undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder

En mycket viktig uppgift i samordnings- och kvalitetssäkringsarbetet inom miljöövervakningen är att utarbeta metodhandledningar. Detta görs genom att ta fram och uppdatera så kallade undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder.

Faktasida: Kväve i sjöar och vattendrag

Kväve i sjöar och vattendrag

De flesta trendsjöar, trendvattendrag och omdrevssjöar som har undersökts har låga eller måttligt höga halter av kväve (totalkväve). Det finns även tendenser till att halterna minskar. Resultaten kommer från HaV:s nationella miljöövervakningsprogram för sötvatten.

Dokument: Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar

Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar

Syftet med undersökningstypen är att identifiera riskområden för saltvatteninträngning mäta saltvattenpåverkan på dricksvatten i områden som kan befaras vara riskområden för ökande saltvatteninträngning.

Dokument: Metaller i sediment

Metaller i sediment

Undersökningstypen används för att dokumentera utbredningen av vatten- eller luftburna metallföroreningar.

Dokument: Organiska miljögifter i sediment

Organiska miljögifter i sediment

Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

Sidansvarig: Webbredaktionen