Sökresultat

 • Rapport (51)
 • Små avlopp (51)
 • Mer än ett år sedan (51)
 • Dricksvatten (1)
 • Gis (2)
 • Jordbruk (1)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (3)
 • Skagerrak (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Vägledningar (48)
 • Publikationer (3)

 • Dokument (48)
 • Publikation (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.

Dokument: Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Projektet har undersökt tillgången på lämpliga avloppsfraktioner från små avloppsanläggningar i områdena Alberga, Bälgviken och Näshulta i Eskilstuna kommun för en eventuell placering av en hygieniserande kompostenhet (ICM)

Dokument: Turbiditet som surrogatparameter

Turbiditet som surrogatparameter

Rapporten behandlar surrogatparametrar som metod för enklare och billigare utsläppskontroll av små avloppsanläggningar.

Dokument: GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Dokument: Tillsynsoptimering av små avlopp

Tillsynsoptimering av små avlopp

Syftet med projektet är att få fram ett bra planeringsunderlag för prioritering av tillsynen av små avloppsanläggningar.

Dokument: Utredning av näringsbelastning och miljöstatus i Bysjön med tillflöden 2011-2012

Utredning av näringsbelastning och miljöstatus i Bysjön med tillflöden 2011-2012

Projektets syfte är utreda hur stor näringsbelastning är på Bysjön. Målet är att lokalisera punktkällorna och ta fram åtgärdsförslag för att minska näringsbelastningen och därmed säkerställa att Bysjön uppnår God Ekologisk Status.

Dokument: VA-GIS Mälardalen

VA-GIS Mälardalen

Förstudie om GIS och databaser för gemensam effektiv hantering av data om enskilda VA.