Sökresultat

 • Havsförvaltning (46)
 • Mer än ett år sedan (46)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Forskning (2)
 • Föreskrift (2)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (2)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (4)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (2)

 • Miljöhot (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (36)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (41)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Start Föreskrifter God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med

Faktasida: Samarbete med USA

Samarbete med USA

Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

Publikation: Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

Faktasida: Organisation och ansvarsområden för havsmiljödirektivet

Organisation och ansvarsområden för havsmiljödirektivet

Arbetet med att införa havsmiljödirektivet kräver samarbete över nationsgränserna för att nå bra resultat. Inom EU har man bildat särskilda arbetsgrupper för att ta fram gemensamma arbetssätt. Sverige deltar i arbetet, representerat av medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.