1. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Fiskeregler för fritidsfiske

  Guide till regler för fritidsfiske.

 2. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 16 april 2020

  Avlopp

  I Sverige finns det ungefär cirka 700 000 små avlopps-anläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar är en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. De bidrar också till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten

 3. Publicerad: 13 februari 2020

  Verksamhetsstrategi

  I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

 4. Yttranden från HaV

  Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

 5. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 11 september 2019

  Organisation

  Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

 6. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 20 oktober 2021

  Ål

  Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Rekryteringen av ål har under de senaste femtio åren minskat med 90–95 procent och ligger fortfarande på en kritiskt låg nivå, mycket långt ifrån nivåer som skulle indikera ett hållbart bestånd. Ålbeståndet är bedömt som Akut hotad (CR).

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Öring

  Öringen ( Salmo trutta ) föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

 8. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Lax

  Lax ( Salmo salar ) finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

 9. Sök medarbetare

 10. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 1 oktober 2019

  Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

  Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.