1. Yttranden från HaV

  Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

 2. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 11 september 2019

  Organisation

  Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

 3. Sök medarbetare

 4. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 20 oktober 2021

  Ål

  Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Rekryteringen av ål har under de senaste femtio åren minskat med 90–95 procent och ligger fortfarande på en kritiskt låg nivå, mycket långt ifrån nivåer som skulle indikera ett hållbart bestånd. Ålbeståndet är bedömt som Akut hotad (CR).

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Öring

  Öringen ( Salmo trutta ) föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

 6. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Lax

  Lax ( Salmo salar ) finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

 7. Publicerad: 21 januari 2016 Uppdaterad: 22 juni 2022

  HaV i Almedalen

  I år arrangerar HaV egna seminarier under Almedalsveckan i Länsstyrelsens trädgård.

 8. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 13 december 2021

  Fiskeregler för fritidsfiske

  Guide till regler för fritidsfiske.

 9. Publicerad: 13 februari 2020

  Verksamhetsstrategi

  I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

 10. Publicerad: 8 juni 2015 Uppdaterad: 10 september 2020

  Sök i kartan efter badplatser

  Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun .