1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 21 september 2016

  Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

 2. Publicerad: 23 maj 2016

  Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

 3. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 1 juli 2020

 4. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 26 juni 2017

  Miljöövervakningsprogrammet för Kust och hav ger underlag för beskrivningar av storskalig påverkan, främst med avseende på övergödning, metaller och miljögifter och biologisk mångfald.

 5. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 18 februari 2019

  Målet med delprogrammet är att med hydrografiska, kemiska och biologiska mätningar påvisa effekter av främst övergödning. Syreförhållanden och förekomst av svavelväte kartläggs också.

 6. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 12 juli 2018

  Syftet med den integrerade kustfiskövervakningen är att kartlägga fiskens beståndsstatus, hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöfaktorer.

 7. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 1 februari 2016

  Syftet med delprogrammet är att redovisa om och på vilket sätt strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras. Det ger signaler om långsiktiga förändringar uppstått på grund av övergödning och syrgasstagnation.

 8. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 1 februari 2016

  Delprogrammet Säl och havsörn redovisar förändringar av bestånd och hälsotillstånd hos toppkonsumenterna säl och havsörn som ett mått på långsiktiga effekter av miljögifter.

 9. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 1 februari 2016

  De vegetationsklädda bottnarna som även kallas fytalen, fytobentalen eller den fotiska zonen, är mycket artrik med både växter och djur som är lätta att observera.

 10. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 25 februari 2019

  Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.